Projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej został przygotowany pod koniec 2016 r. przez resort kultury. Przewiduje on m.in. możliwość uzyskania zwrotu części tzw. polskich kosztów kwalifikowalnych, czyli kosztów poniesionych na produkcję audiowizualną realizowaną w Polsce. Odpowiedzialnym za udzielanie wsparcia finansowego w ramach projektowanego systemu ma być Polski Instytut Sztuki Filmowej. Projekt był w konsultacjach publicznych i jest po uzgodnieniach.

"Komitet Stały Rady Ministrów zarekomendował poprawki do projektu i przyjęcie go w trybie obiegowym po uwzględnieniu tych uwag. Uwagi miały charakter doprecyzowujący i legislacyjny i nie zmieniają projektu" - poinformował Lewandowski.

Celem ustawy jest m.in. poprawa warunków funkcjonowania sektora produkcji audiowizualnej w Polsce, stworzenie warunków do inwestowania zagranicznego kapitału w produkcje audiowizualne realizowane w Polsce, poprawa warunków do realizowanej w Polsce współpracy między polskimi i zagranicznymi producentami audiowizualnymi czy podnoszenie międzynarodowej konkurencyjności polskich przedsiębiorców działających w sektorze produkcji audiowizualnej.

Zgodnie z projektem producenci będą mogli wnioskować o wsparcie finansowe w wysokości 25 proc. polskich kosztów kwalifikowalnych. Wnioskodawcami mogą być przedsiębiorcy będący płatnikami podatków oraz innych zobowiązań publicznoprawnych na terytorium Polski, których siedziba też znajduje się na terytorium Polski. Dodatkowym wymogiem jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia w profesjonalnej produkcji utworów audiowizualnych.

Wniosek o wsparcie będzie mógł złożyć także przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji audiowizualnej, którego siedziba znajduje się w innym państwie UE lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w przypadku gdy posiada on siedzibę na terenie Polski, a przedmiotem wsparcia będzie utwór produkowany przez polski oddział.

Wypłata wsparcia finansowego następować będzie dopiero po zakończeniu produkcji.

O przyznaniu wsparcia decydowałby Polski Instytut Sztuki Filmowej, a nie - jak pierwotnie zakładał projekt - powołany w tym celu Polski Fundusz Audiowizualny. Do zadań PISF związanych z realizacją projektowanej ustawy należeć będzie przede wszystkim "przyznawanie, wypłata i rozliczanie wsparcia finansowego, w formie refundacji części polskich kosztów kwalifikowalnych". Ponadto do zadań PISF zaliczono gromadzenie i analizowanie danych dotyczących rynku audiowizualnego, jak również promocję polskiego sektora audiowizualnego oraz Polski jako miejsca realizacji produkcji filmowych w celu przyciągania zagranicznych producentów i inwestorów.

MKiDN wybór PISF jako realizującego te cele uzasadnia tym, że został on utworzony na mocy ustawy o kinematografii w celu wspierania rozwoju kinematografii i "od tej pory działa jako państwowa osoba prawna, wyposażona w majątek Skarbu Państwa". "Ze względu na charakter zadań Instytutu, które w szczegółowy sposób określa ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii oraz zbliżone cele, jak te zawarte w projektowanej ustawie. Wybór PISF-u jako instytucji udzielającej wsparcia finansowego w ramach wprowadzanego systemu wydaje się uzasadniony" - napisano.

W uzasadnieniu do ustawy podkreślono, że takie rozwiązanie pozwoli także na znaczne zaoszczędzenie środków publicznych, które musiałby zostać wydatkowane na utworzenie oraz dalszą działalność nowej instytucji. "Umożliwi to również skorzystanie z potencjału instytucji, która w branży filmowej istnieje od ponad 13 lat, tworząc warunki do rozwoju polskiej produkcji i koprodukcji filmowej" - zaznaczono.

Zakłada się, że minimalny roczny budżet PISF-u związany z realizacją projektowanej ustawy, tj. przeznaczony tylko na wypłaty wsparcia, powinien być określony na poziomie minimum 100 mln zł (na 2018 r. przewidziano 50 mln zł).

Projekt ustawy zakłada, że co najmniej 10 proc. kwoty przeznaczanej na wsparcie finansowe przyznawane będzie na produkcję filmów animowanych. Ustawodawca zwraca uwagę, że w ramach obecnie obowiązujących systemów pomocy publicznej filmy animowane nie otrzymują wsparcia adekwatnego do potrzeb tej części sektora audiowizualnego.

Zgodnie z projektem ustawa miałaby wejść w życie po upływie 3 miesięcy od jej ogłoszenia.(PAP)