Projekt rozporządzenia został przygotowany w związku z koniecznością pełnego dostosowania aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1399, z późn. zm.) do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L z dnia 9 sierpnia 2008 r. Nr 214, s. 3).
Generalnym celem projektowanej regulacji jest wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionów poprzez bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców, w tym w szczególności mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców.
Projektowane rozporządzenie ma stworzyć warunki umożliwiające tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach, które otrzymają pomoc publiczną oraz umożliwić podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki, dzięki dofinansowaniu przedsiębiorców środkami publicznymi. Zgodnie z treścią projektu rozporządzenia, pomoc może być udzielana beneficjentom pomocy na realizację nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w województwie objętym danym regionalnym programem operacyjnym.
Zgodnie z projektem rozporządzenia, nowa inwestycja ma obejmować:
1. inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z: utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;
2. nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.
Nową inwestycją nie będzie z kolei: inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych lub samo nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.
Projekt został przekazany do konsultacji społecznych.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line