W wystapieniu do ministra gospodarki prof. Irena Lipowicz zauważa, że pomimo przedłużającego się stanu braku regulacji rozwija się obecnie model tzw. sprzedażowy, oparty na instytucji renty lub dożywocia. - Wciąż natomiast brak standardowej regulacji, która odnosiłaby się do modelu kredytowego i miałaby w znaczącym stopniu charakter ochronny wobec klienta - seniora - czytamy w wystąpieniu.
Zdaniem RPO, regulacja prawna mogłaby pozytywnie wpływać także na kształtowanie praktyk na rynku oferującym model sprzedażowy. Opracowane przepisy prawne powinny, mając na uwadze ich funkcję ochronną wobec docelowej grupy klientów, sprzyjać przedstawianiu przez kredytodawców pełnej i rzetelnej informacji o swojej ofercie. - Należałoby ponadto rozważyć uregulowanie kwestii obowiązkowego doradztwa prawnego, przez okres np. dwóch lat od wejścia w życie ustawy, aby ułatwić zrozumienie praktycznych aspektów oferowanego produktu o podkreśla Rzecznik.
Zdaniem RPO, napływające skargi wskazują również, że konieczna jest interwencja ustawodawcy polegająca na dodatkowym uregulowaniu tzw. modelu sprzedażowego. Umowy zawierane w tym segmencie regulowane są w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. - Praktyka rynkowa pokazała jednak, że część tych umów zawiera klauzule abuzywne - stwierdza rzecznik praw obywatelskich. I wyraża nadzieję, że wnioski przedstawione w wystąpieniu będą pomocne podczas prowadzonych prac legislacyjnych.

Wystąpienie RPO>>>