Na tle skarg kierowanych do Rzecznika ujawnił się problem żądania przez notariuszy od zbywców spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zaświadczeń wystawionych przez spółdzielnię mieszkaniową potwierdzających fakt, że zbywcy służy spółdzielcze własnościowe prawo do zbywanego lokalu. Skarżący wskazują, iż w sytuacji, gdy nie są członkami spółdzielni, spółdzielnie mieszkaniowe odmawiają im wydawania zaświadczeń o treści żądanej przez notariuszy, co utrudnia im zbycie służącego im prawa, przy czym zbywcy z różnych względów nie są zainteresowani założeniem księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych nie nakładają na spółdzielnie mieszkaniowe obowiązku wydawania zaświadczeń potwierdzających przysługiwanie zbywcy spółdzielczego własnościowego prawa do zbywanego lokalu. Powstają więc wątpliwości, czy opisana praktyka znajduje uzasadnienie w przepisach prawa. Przyczyną odmowy przez spółdzielnie mieszkaniowe wystawiania wskazanych zaświadczeń jest obawa przed odpowiedzialnością karną z art. 271 k.k. za poświadczenie niezgodnie z prawdą okoliczności mających znaczenie prawne. W przypadku osoby niebędącej członkiem spółdzielni, przy wystawieniu zaświadczenia spółdzielnia może opierać się jedynie na otrzymanym od notariusza wypisie aktu notarialnego, na mocy którego osoba ta nabyła zbywane aktualnie prawo. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie, a w razie podzielenia wątpliwości, również o rozważenie podjęcia działań w celu zmiany opisanej praktyki.