Prof. Irena Lipowicz pisze do ministra spraw wewnętrznych, że wpływają do niej  wpływają skargi obywateli, a także adwokatów, dotyczące nieuwzględniania przez organy ścigania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2014 r. (sygn. akt K 19/11), na mocy którego Trybunał uznał niezgodność z Konstytucją dwóch przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w zakresie, w jakim pomijają prawo osoby, wobec której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie, do korzystania z obrońcy na etapie czynności wyjaśniających, a także nie przewidują prawa dostępu takiej osoby do akt.
Więcej: TK: niekonstytucyjny przepis o obronie ws. o wykroczenia>>>

- Ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego wszedł w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i ma istotne znaczenie z punktu widzenia konstytucyjnie chronionego prawa do obrony. Pomimo, że omawiany wyrok Trybunału zapadł prawie rok temu, senacki projekt ustawy zmieniającej ustawę Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawę o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, który stanowi realizację tego wyroku, jest dopiero w pierwszym czytaniu w Sejmie – stwierdza  Rzecznik.
Więcej: Sejm: obrońca także dla podejrzanego o wykroczenie>>>

Podkreśla jednak w wystąpieniu, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą. - W związku z tym od momentu ogłoszenia wyroku jego treścią są związane również organy prowadzące postępowanie wyjaśniające w sprawach o wykroczenia – stwierdza prof. Irena Lipowicz.  Rzecznik praw obywatelskich prosi o podjęcie działań mających na celu uwzględnianie przez organy ścigania, w szczególności policję, w trakcie prowadzonych czynności wyjaśniających, treści tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Więcej>>> 

Prawo wykroczeń. Przepisy>>>>