Jak pisze rzecznik, w zainteresowaniu Krajowego Mechanizmu Prewencji nadal pozostaje kwestia długich pobytów nieletnich w policyjnych izbach dziecka. Obserwując skalę problemu oraz wynikające z niego zagrożenia dla nieletnich zatrzymywanych w policyjnych izbach dziecka, Krajowy Mechanizm Prewencji stoi na stanowisku, iż należy pilnie podjąć wszelkie możliwe działania, aby pobyt dziecka w tego typu miejscu był jak najkrótszy. Podobne zalecenia każdorazowo formułuje Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom i Nieludzkiemu oraz Poniżającemu Traktowaniu lub Karaniu (CPT) podczas wizytacji polskich jednostek. W sprawozdaniach dla polskiego rządu z wizyt w 2004 r. i 2009 r. zalecił, aby władze polskie zrobiły wszystko w celu zapewnienia przestrzegania w praktyce przepisów prawnych podczas pobytu dzieci w policyjnych izbach dziecka.
Rzecznik praw obywatelskich zwraca się więc z prośbą o rozważenie propozycji Krajowego Mechanizmu Prewencji dotyczącej wprowadzenia praktyki informowania przez kierowników policyjnych izb dziecka sądu rodzinnego, na polecenie którego nieletni przebywa w policyjnej izbie dziecka, o upływającym lub zbyt długim terminie pobytu oraz wspólnego ustalenia sposobów dalszego postępowania z nieletnim. Zdaniem RPO, informacja na ten temat powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w dokumentacji jednostki. Jednocześnie Rzecznik prosi o ponowne zajęcie stanowiska w kwestii praktyki zapoznawania osób zatrzymanych z regulaminem pobytu w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia jednostek organizacyjnych Policji.