Rzecznik twierdzi, że ze strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego uzyskał informację o terminie rozprawy przed TK w sprawie dotyczącej zbadania zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym –   sygn. akt K 3/17. Rozprawa została zaplanowana na dzień 22 czerwca 2017 r.

Jak zauważa RPO, pomimo, że prawidłowo zgłosił swój udział w postępowaniu przed TK – w terminie przewidzianym w art. 63 ust. 2 zd. 2 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK, uzupełniając zgodnie z przepisami prawa braki formalne pisma zgłaszającego udział w postępowaniu –  przewodniczący składu orzekającego nie zawiadomił go o terminie rozprawy. Zdaniem Rzecznika taki obowiązek przewodniczącego wynika z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postepowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, zgodnie z którym przewodniczący składu orzekającego wyznacza termin rozprawy oraz zawiadamia o nim uczestników postępowania.

W ocenie Rzecznika brak powiadomienia uczestnika postępowania o terminie rozprawy oznacza brak możliwości jej odbycia w dniu 22 czerwca 2017 r. Z art. 93 ust. 2 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK wynika, że rozprawa nie może odbyć się wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia doręczenia uczestnikom postępowania zawiadomienia o jej terminie.
- Ponadto, zgodnie z art. 93 ust. 5 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK, Trybunał odracza rozprawę w przypadku braku dowodu doręczenia lub stwierdzonej nieprawidłowości w doręczeniu zawiadomienia o rozprawie uczestnikom postępowania. Może także odroczyć rozprawę z innych ważnych powodów. Brak zawiadomienia Rzecznika Praw Obywatelskich jako uczestnika postępowania o terminie rozprawy w sprawie rozpatrywanej pod sygnaturą akt K 3/17 stanowi więc przesłankę konieczną do odroczenia wyznaczonej rozprawy w sprawie – czytamy w oświadczeniu RPO.
Rzecznik skierował więc pismo do Trybunału Konstytucyjnego, w którym – na podstawie art. 93 ust. 1 i 2 w związku z art. 93 ust. 6 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK – domaga się, jako uczestnik postępowania w sprawie o sygn. akt K 3/17 odroczenia rozprawy oraz zawiadomienia o nowym terminie rozprawy.

Rzecznik przypomina, że w tej sprawie zgłosił swój udział w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym 31 marca 2017 r. Pismem z 11 maja 2017 r. przewodniczący składu orzekającego Trybunału poinformował Rzecznika, że pismo zgłaszające udział RPO w postępowaniu (pismo podpisane przez zastępcę Rzecznika) „zostało złożone przez osobę nie posiadającą prawem przewidzianej legitymacji i podlega zwrotowi”. W dniu 22 maja 2017 r. Rzecznik uzupełnił braki formalne pisma poprzez przedłożenie pisma zgłaszającego udział w postępowaniu opatrzonego podpisem Rzecznika Praw Obywatelskich.