Z korespondencji Rzecznika wynika, że pracownicy placówki zostali również zobowiązani do poświadczania kopii za zgodność z oryginałem i potwierdzania tego faktu własnoręcznym podpisem. Celem tych działań ma być poświadczanie faktu posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. Zdaniem RPO, działanie takie nie znajduje podstaw w obowiązującym porządku prawnym. - W szczególności takiego trybu potwierdzania posiadania ubezpieczenia zdrowotnego nie przewiduje ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - twierdzi RPO. W ocenie rzecznika praw obywatelskich taka praktyka budzi poważne zastrzeżenia w świetle postanowień art. 51 Konstytucji RP. - Ponadto, nie jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, czyli uzyskania świadczenia (art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) - stwierdza Rzecznik Praw Obywatelskich i prosi o Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych poinformowanie o podjętych działaniach i zajętym stanowisku w przedstawionej sprawie.