Rozporządzenie określa szczegółowy zakres i strukturę danych zawartych w rejestrze instrumentów finansowych prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 64 pkt 2 ustawy z 10.06.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. poz. 996), format i tryb przekazywania danych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz tryb i sposób weryfikacji prawidłowości danych zawartych w rejestrze.

Zgodnie rozporządzeniem, podmioty przekazują do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wypełnione formularze sprawozdawcze w formacie XML za pośrednictwem kanału teletransmisji.

Źródło: www.bfg.pl,