Resort Administracji i Cyfryzacji zakłada zmiany w podatkach lokalnych

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przedstawiło projekt założeń do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekt obejmuje także zmiany w ustawach podatkowych kształtujących finanse samorządu terytorialnego.

Proponowane zmiany dotyczą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, a także w ustawy o podatku leśnym i mają mieć charakter porządkujący w stosunku do obecnego stanu prawnego. Projektowane regulacje mają usunąć luki i doprecyzować przepisy, których stosowanie powoduje trudności w interpretacji. Wdrożenie nowych przepisów ma pozwolić również na poprawę skuteczności poboru podatku od nieruchomości oraz usprawnienie pracy organów podatkowych.

Projekt ustawy ma:

- doprecyzować definicję budowli,

- doprecyzować pojęcie względów technicznych,

- uregulować kwestie wyłączenia zasad odpowiedzialności solidarnej w przypadku garaży wielostanowiskowych stanowiących odrębne nieruchomości,

- dookreślić zasady opodatkowania części wspólnych budynku, w którym wyodrębniono własność lokali oraz gruntów pod tym budynkiem,

- doprecyzować zakres stosowania niektórych stawek podatku od nieruchomości (w tym dla lokali użytkowych i garaży),

- znieść płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego w ratach w przypadku niskich kwot zobowiązania podatkowego,

- uściślić zakres niektórych zwolnień przedmiotowych i wprowadzić nowe zwolnienia dla gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład cmentarzy komunalnych,

- wprowadzić fakultatywność poboru opłat lokalnych,

- znieść preferencyjną stawkę podatku leśnego (50 proc.) dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych.

Opracowanie: Michał Malinowski, RPE WKP

Źródło: , stan z dnia 30 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 30 stycznia 2013 r.