Ww 2009 r. Trybunał zamknął 543 sprawy, co stanowi bardzo istotny wzrost w stosunku do roku poprzedniego (495 spraw zamkniętych w 2008 r.). Wśród tych spraw 377 zakończyło się wydaniem wyroku, a 165 – postanowienia. Liczba wyroków wydanych w 2009 r. jest jedną z najwyższych w historii Trybunału. Do Trybunału wpłynęło 561 nowych spraw, co oznacza nieznaczny spadek w stosunku do roku 2008 (592 wniesione sprawy). Niemniej jednak, należy zauważyć, że liczba spraw prejudycjalnych wniesionych w 2009 r. jest najwyższa z dotychczas zanotowanych (302 sprawy). Jeśli chodzi o odesłania prejudycjalne, czas trwania postępowania wynosił 17,1 miesiąca, był zatem praktycznie równy czasowi trwania takiego postępowania w 2008 r. (16, 8 miesiąca). W przypadku skarg bezpośrednich i odwołań, średni czas rozpatrywania spraw wynosił odpowiednio 17, 1 miesiąca oraz 15,4 miesiąca (wobec 16,9 miesiąca i 18,4 miesiąca w 2008 r.).

Poprawę efektywności Trybunału w rozpatrywaniu spraw można również tłumaczyć – poza reformami jego metod pracy podjętymi w ostatnich latach – szerszym wykorzystaniem różnych instrumentów proceduralnych jakimi dysponuje, by przyspieszyć rozpatrywanie niektórych spraw (pilny tryb prejudycjalny, rozpoznanie w pierwszej kolejności, tryb przyspieszony, procedura uproszczona i możliwość rozstrzygania bez opinii rzecznika generalnego). O rozpoznanie odesłania prejudycjalnego w trybie pilnym wniesiono w 3 sprawach, a wyznaczona izba uznała, że wymagane przesłanki zostały spełnione w 2 z nich. Sprawy te zostały zakończone w okresie wynoszącym średnio 2,5 miesiąca. Trybunał częściej korzystał możliwości rozstrzygania bez opinii rzecznika generalnego. I tak, około 52% wyroków w 2009 r. zostało wydanych bez opinii, przy 41% w 2008 r.

Z punktu widzenia statystyk, ubiegły rok stanowił kontynuację tendencji z lat poprzednich. Odnotowano zatem znaczną liczbę nowych spraw (568), która, pomimo zmiany kierunku na spadkowy w porównaniu z rokiem 2008 (629), nadal utrzymuje się znacznie powyżej spotykanych do tej pory wartości: 522 w 2007 r. i 432 w 2006 r. Dlatego też, jakkolwiek stwierdzono również znaczącą poprawę w zakresie ilości rozpatrywanych spraw (555 spraw rozstrzygniętych, czyli wzrost o 25 do 30 % w stosunku do lat 2006 i 2007), nie udało się zmniejszyć liczby spraw w toku (1 191), pomimo, iż podejmowano w tym celu nieustające wysiłki. Jeśli chodzi o czas trwania postępowań, to bilans jest zróżnicowany. I tak, w zakresie odwołań, pozostał na bardzo zadowalającym poziomie z 2008 r. (16,1 miesiąca). W sprawach z zakresu własności intelektualnej czas trwania postępowania nawet skrócił się (z 20,4 miesiąca w 2008 r. do 20,1 miesiąca w 2009 r.), między innymi ze względu na wprowadzenie art. 135a regulaminu (umożliwiającego w określonych okolicznościach na orzekanie w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia rozprawy w sprawach z zakresu własności intelektualnej). Jednak w sprawach dotyczących wszystkich pozostałych kwestii, czas trwania postępowania uległ wydłużeniu (z 26 miesięcy w 2008 r. do 33,1 miesiąca w 2009 r.).