Rozporządzenie zawierające zmiany regulaminu zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 11 sierpnia 2017 r., pod pozycją 1527.
Według nowych przepisów wpisu do księgi wieczystej ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu rozpoznawczym lub ustanowieniu zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości na podstawie postanowienia Komisji sąd dokonuje niezwłocznie.
Niezależnie od doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 626 (10)  kpc, sąd zawiadamia o dokonaniu wpisu Komisję w sposób zapewniający jak najszybsze przekazanie tej informacji.
Według regulaminu w razie zastosowania zakazu opuszczania kraju przez oskarżonego, odpis postanowienia w tym przedmiocie przesyła się niezwłocznie Straży Granicznej, a w przypadku cudzoziemca – właściwemu urzędowi konsularnemu lub przedstawicielstwu dyplomatycznemu oraz Straży Granicznej.
W razie zastosowania środka zapobiegawczego połączonego z zatrzymaniem dokumentu paszportowego albo z zakazem wydania takiego dokumentu, odpis postanowienia w tym przedmiocie przesyła się niezwłocznie Straży Granicznej oraz organowi paszportowemu właściwemu ze względu na siedzibę sądu, który wydał stosowne postanowienie w tym zakresie, a w przypadku cudzoziemca – dodatkowo właściwemu urzędowi konsularnemu lub przedstawicielstwu dyplomatycznemu.
Rozporządzenie przewiduje też obowiązek sądów zawiadomienia o uchyleniu lub zmianie środka zapobiegawczego.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.