Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", takie zastrzeżenia RCL zawarło w odpowiedzi na pismo Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym.

Zdaniem ekspertów taki brak może oznaczać niekonstytucyjność systemu.
– W obecnym stanie prawnym, wspominając ustawę o księgach wieczystych i hipotece z 1982 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm. – dalej: u.k.w.h.), żaden przepis rangi ustawowej nie określa zakresu danych o osobie fizycznej, jaki jest ujawniany w księdze wieczystej – mówi dr Paweł Litwiński z Instytutu Allerhanda.

Resort sprawiedliwości zarzeka się, że problematyka ujawniania w księdze wieczystej danych osobowych była wielokrotnie przedmiotem analizy. I nie znaleziono uzasadnienia dla rezygnacji z udostępniania danych. Według ministerstwa system EKW ma odpowiednią podstawę prawną – jest bowiem wykonany oraz eksploatowany zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece i z przepisami wykonawczymi do niej. Więcej>>>Prawo nieruchomości. Użytkowanie wieczyste służebności. Egzekucja z nieruchomości. Gospodarka nieruchomościami. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Księgi wieczyste. Lokale. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców>>>