Rada Ministrów przyjęła 23 czerwca br. projekt ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw.
Projekt przewidjuje zobowiązanie radców i starszych radców PG do przestrzegania zasad etyki wykonywania zawodu oraz konieczność uzyskania pisemnej zgody prezesa Prokuratorii Generalnej na podjęcie przez radcę dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia zarobkowego.
Nowa regulacja ma także na celu usprawnienie procedur związanych z prowadzeniem postępowania dyscyplinarnego wobec radców i starszych radców PG.
Najistotniejsze zmiany dotyczą m.in.: wydłużenia do 3 miesięcy okresu na przeprowadzenie przez rzecznika dyscyplinarnego postępowania wyjaśniającego, określenia okresu karalności przewinień dyscyplinarnych czy obowiązku przekazywania prezesowi PG informacji o rozstrzygnięciach podjętych przez rzecznika lub komisję dyscyplinarną.

Projketowane przez rzad rozwiązania zakładają również uelastycznienie polityki kadrowej Prokuratorii Generalnej.
Przewidziana jest możliwość zatrudnienia na stanowisku radcy osoby podejmującej po raz pierwszy pracę. Będzie to wówczas umowa na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata. Po tym okresie osoba ta może zostać mianowana przez prezesa PG na radcę,
Projekt zapowiada także wprowadzenie stanowiska asystenta radcy PG. Będą to pracownicy wspomagający radców i starszych radców w czynnościach przygotowawczych do prowadzenia postępowań przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi. Na stanowiskach asystentów będą zatrudniani absolwenci prawa.
Doprecyzowane mają być obowiązki związane z ograniczeniem prowadzenia działalności gospodarczej przez kierownictwo Prokuratorii Generalnej. Jednoznacznie wskazano, że zarówno prezes, jak i wiceprezesi Prokuratorii podlegają wszystkim rygorom wynikającym z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne i składają oświadczenia o stanie majątkowym.
Projekt przewiduje umożliwienie Prokuratorii Generalnej wykonywania zastępstwa procesowego niektórych rodzajów państwowych osób prawnych (np. państwowe uczelnie wyższe, muzea, państwowe instytuty badawcze) na polecenie Prezesa Rady Ministrów. Rozwiązanie to ma służyć wsparciu części państwowych osób prawnych (w szczególnie uzasadnionych przypadkach), konieczności ochrony innych istotnych praw i interesów dotyczących mienia państwowego, które nie należą do Skarbu Państwa.

Czytaj: Rząd: Prokuratoria tylko do grubszych spraw>>