Z ustaleń śledztwa wynika, że Tomasz Sz. był współwłaścicielem 50 proc. prawa własności do budynku i roszczeń do użytkowania wieczystego gruntu znajdującego się przy ulicy Skaryszewskiej 11 w Warszawie. Pozostałe 50 proc. praw przysługiwało 3 osobom, które były przedwojennymi współwłaścicielami nieruchomości. Dwoje z nich zostało zamordowanych w czasie II Wojny Światowej. Jedna z nich nie pozostawiła spadkobierców, a druga pozostawiła 4 spadkobierców.

W 2008 roku Tomasza Sz. złożył w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej wniosek o ustanowienie kuratora dla jednej z tych osób. Na pewnym etapie postępowania jako pełnomocnik wnioskodawcy Tomasza Sz. przystąpił radca prawny Przemysław S. W marcu 2009 roku Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej oddalił ten wniosek wskazując, że osoba, dla której ma być ustanowiony kurator, zmarła, na co wskazują okoliczności sprawy.
Mimo treści tego postanowienia Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej półtora miesiąca po jego uprawomocnieniu Tomasz Sz. osobiście wystąpił do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy o ustanowienie kuratora dla tej samej nieżyjącej osoby. Osobą wskazaną przez Tomasza Sz. na kuratora był radca prawny Przemysław S. Zgodnie z wnioskiem warszawski sąd ustanowił kuratora w osobie Przemysława S.

W 2014 roku Tomasz Sz. złożył w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie wniosek o zniesienie współwłasności budynku oraz roszczeń do użytkowania wieczystego gruntu przy ulicy Skaryszewskiej 11 w Warszawie. Podejrzany świadomie posłużył się przed warszawskim sądem nieważnym postanowieniem o ustanowieniu kuratora wiedząc, że wcześniej sąd z Białej Podlaskiej odmówił jego ustanowienia. Tym samym, zdaniem prokuratury, wprowadził on w błąd sędziego orzekającego w sprawie.Według prokuratury, na skutek oszustwa sądowego, jakiego dopuścili się podejrzani, Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie w sierpniu 2015 roku zniósł współwłasność budynku oraz roszczeń do użytkowania wieczystego i zasądził spłatę na rzecz pozostałych współwłaścicieli, zgodnie z dokonaną wyceną. Zgodnie z tą wyceną w 2015 roku wartość nieruchomości przy ulicy Skaryszewskiej 11 w Warszawie wyceniono na kwotę 1,4 miliona złotych, co stanowiło równowartość około 1 tysiąca złotych za metr kwadratowy. Ta zaniżona wycena w żaden sposób nie była kwestionowana przez kuratora, którym był podejrzany Przemysław S. W toku prowadzonego postępowania powinien on między innymi należycie dbać o interesy reprezentowanych przez siebie osób.

W toku śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową Warszawa – Praga w Warszawie uzyskano opinię biegłego rzeczoznawcy majątkowego, z której w sposób niebudzący żadnych wątpliwości wynika, że zasądzona kwota roszczeń była ponad dwukrotnie niższa od rzeczywistej wartości nieruchomości. Łączna szkoda, jaką poniósł Skarb Państwa oraz spadkobiercy, wyniosła ponad 745 tysięcy złotych.

Po 2 miesiącach od uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie z sierpnia 2015 roku Tomasz Sz. uzyskał decyzję Prezydenta m.st. Warszawy o ustanowieniu na swoją rzecz prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej przy ulicy Skaryszewskiej 11 w Warszawie.