Określenie przez radę czasu wypłaty wynagrodzenia, liczby dzieci powierzonych opiece oraz czasu sprawowania opieki wykracza poza przyznaną radzie kompetencję do określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad określenia tego wynagrodzenia. Nie stanowią one bowiem ani o maksymalnej wysokości wynagrodzenia, ani o zasadach jego ustalania. Więcej>>>