Rada Legislacyjna uważa, że projekt założeń do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  służy zwiększeniu efektywności pracy organów administracji skarbowej.
Jednak zdaniem Rady należy wykluczyć nieograniczone upublicznienie rejestru w taki sposób, że każdy będzie mógł „sprawdzić” – bez jakiegokolwiek uzasadnionego powodu, również z czystej ciekawości – stan niewykonanych zobowiązań publicznoprawnych dowolnej osoby. Takie rozwiązanie nie służy realizacji jakiejkolwiek wartości konstytucyjnej, natomiast wiąże się z ujawnieniem tzw. danych wrażliwych, podlegających szczególnej ochronie konstytucyjnej. Rejestr powinien być udostępniany tylko w razie zaistnienia rzeczywistej potrzeby - za wiedzą lub zgodą samego dłużnika – na takich samych zasadach, jakie zostały określone w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych.
Po drugie, optymalnym rozwiązaniem byłoby zamieszczanie w rejestrze wyłącznie informacji o niezapłaconych należnościach wynikających z ostatecznych decyzji administracyjnych, które nie zostały zaskarżone do sądu, oraz takich, co do których sąd prawomocnym wyrokiem oddalił lub odrzucił skargę.
Po trzecie, w ustawie należy określić wyraźnie sytuacje, w których po stronie podmiotu administrującego rejestrem istnieje obowiązek wykreślenia danego długu z rejestru.
Rada Legislacyjna podkreśla, że nie jest wystarczające zapewnienie ochrony w drodze powództwa cywilnego o usunięcie naruszenia dóbr osobistych, będące aktualnie w zasadzie jedynym środkiem przysługującym dłużnikom, do których stosuje się przepisy ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych ( wyrok SN z 26 października 2011 r., sygn. akt III CSK 16/11).
Po czwarte, zdaniem Rady należy wprowadzić system sankcji, adresowanych do podmiotów odpowiedzialnych za zamieszczanie informacji w rejestrze, a także odpowiedzialnych za wykreślenie z rejestru.

Więcej>>MS: rejestr dłużników...