Rada Ministrów przyjęła 28 kwietnia br. zaproponowany przez ministra infrastruktury i rozwoju projekt ustawy o zmianie ustaw o transporcie kolejowym oraz o publicznym transporcie zbiorowym. Zaproponowano regulacje ustawowe, które zapewnią prawidłowe wdrożenie przez Polskę niektórych przepisów dyrektywy unijnej w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Przepisy te zapewniają przejrzystość i efektywność wykorzystywania funduszy publicznych na kolei oraz taki rozdział środków, który umożliwia przewoźnikom kolejowym konkurowanie ze sobą na równych prawach.

Jak poinformowano po posiedzeniu rządu, aby spełnić wymogi dyrektywy, w nowelizowanej regulacji wskazano zasady prowadzenia rachunkowości przez przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej i operatorów świadczących usługi publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, które umożliwiają identyfikację i rozdzielenie przepływów finansowych związanych z wykonywaniem przez nich różnych działalności.
Wprowadzono też obowiązek prowadzenia odrębnej rachunkowości przez przewoźnika kolejowego i zarządcę infrastruktury kolejowej (przewidziano wyjątek od tej zasady dla podmiotów, które prowadzą działalność w sieciach regionalnych lub podmiejskich). Ustanowiono zakaz przenoszenia środków publicznych np. między przewoźnikiem kolejowym a zarządcą infrastruktury kolejowej. Zobowiązano przewoźnika kolejowego i zarządcę infrastruktury kolejowej do publikowania na swoich stronach internetowych sprawozdań finansowych.

Założono, że znowelizowane przepisy wejdą w życie nie później niż w III kwartale 2015 r., czyli w trakcie trwania roku obrotowego dla zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników kolejowych i operatorów świadczących usługi publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym. W celu uniknięcia problemów związanych z dostosowaniem prowadzonej przez nich księgowości do zmienionych regulacji wprowadzono okres przejściowy – będą musieli stosować nowe zasady prowadzenia rachunkowości dopiero od roku obrotowego rozpoczynającego się w 2016 r.  Marek Wierzbowski,Paweł Wajda
 
Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz>>>