Z dniem 22 grudnia 2009 r. ustawodawca rozszerzył o przestępstwa przeciwko środowisku katalog przestępstw wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Pzp), za które - w związku z prawomocnym ukaraniem - wyklucza się wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Był to zabieg mający na celu wdrożenie przepisów dyrektywy 2004/18/WE dotyczących ochrony środowiska i eliminację z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców, którzy naruszają porządek prawny w zakresie szeroko pojętego prawa ochrony środowiska.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zamawiający może żądać od wykonawcy aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Może żądać również aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Zgodnie z interpretacją Urzędu Zamówień Publicznych, wykonawcy, którzy występowali do Krajowego Rejestru Karnego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia nie precyzując jego zakresu, mogą w dalszym ciągu posługiwać się w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego uzyskanym zaświadczeniem o niekaralności, pod warunkiem, że zostało ono wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Potwierdza ono bowiem, że dana osoba (podmiot zbiorowy) w ogóle nie figuruje w rejestrze, a w konsekwencji, że nie była karana również za przestępstwa przeciwko środowisku. Konieczność uzyskania nowych zaświadczeń o niekaralności powstaje natomiast wobec podmiotów, które zawężyły zakres i rodzaj żądanych we wniosku informacji do katalogu przestępstw wymienionym w ustawie Pzp w brzmieniu sprzed nowelizacji z dnia 5 listopada 2009 r. Takie zaświadczenie o niekaralności nie potwierdza bowiem braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line