Komisja Nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach przyjęła 17 kwietnia zmiany do Kodeksu Karnego. W związku z tymi zmianami Fundacja Dzieci Niczyje 18 kwietnia zorganizowała w Sejmie seminarium, podczas którego analizowano braki w polskim prawie, utrudniające skuteczną ochronę małoletnich.
Ważną i postulowaną przez Fundację zmianą w prawie jest m.in. wprowadzenie przepisu zgodnie z którym przesłuchania dzieci w sprawach karnych będą odbywać się w dostosowanych do tego pomieszczeniach. Ochrona ta obejmie dzieci pokrzywdzone przestępstwami seksualnymi, przestępstwami przeciwko rodzinie i opiece lub przestępstwami popełnionymi z użyciem przemocy lub groźby. Do tej pory miejsce przesłuchania dziecka nie było uregulowane w ustawie, co powodowało, iż czynności te odbywały się w miejscach niedostosowanych (salach sądowych, gabinetach prokuratorskich).
Warunki, które będą miały spełniać te pomieszczenia, określi w rozporządzeniu Minister Sprawiedliwości. Ministerstwo będzie miało 24 miesiące na dostosowanie istniejących pomieszczeń do tych standardów.
- Zmieniają się warunki przesłuchiwania dzieci, coraz częściej nie jest to sala sądowa, lecz przyjazny pokój przesłuchań. Od 2007 r. Fundacja Dzieci Niczyje i Ministerstwo Sprawiedliwości przyznają certyfikaty Przyjaznego Pokoju Przesłuchań miejscom spełniającym standardy przyjazne dla dziecka i korzystne dla wymiaru sprawiedliwości. – mówi dr Monika Sajkowska, Dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje – Jest takich certyfikowanych pokoi w Polsce ponad sześćdziesiąt. To postęp, choć ciągle kropla w morzu potrzeb.
Projekt nowelizacji przewiduje też poszerzenie dotychczasowej ochrony (jednokrotne przesłuchanie z udziałem psychologa) na dzieci do 18. roku życia oraz te, które są ofiarami przestępstw z użyciem przemocy lub groźby oraz przeciwko wolności.
W związku ze zmianami w czwartek 18 kwietnia odbyło się w Sejmie seminarium pt. "Ku lepszej ochronie dzieci-ofiar przestępstw. Wyzwania, problemy, perspektywy". Głównych tez referentek (Olga Trocha, Fundacja Dzieci Niczyje i Joanna Mierzwińska-Lorencka, PAN) wysłuchali parlamentarzyści, przedstawiciele rządu, organizacji pozarządowych i inni eksperci. Seminarium prowadził Krzysztof Kwiatkowski.
Projekt nadal jest w toku prac parlamentarnych.