Rosnąca rola i znaczenie decyzji Parlamentu powodują, że wzywamy polskich eurodeputowanych do aktywnego brania udziału w pracach PE, szczególnie pracach komisji parlamentarnych działających w obszarach regulujących otoczenie biznesowe i rynek pracy, tak aby głos naszego regionu był bardziej słyszalny. Dlatego PKPP Lewiatan wystąpiła z inicjatywą przedwyborczej debaty kandydatów na europosłów. Dzięki temu polscy przedsiębiorcy mogli zapoznać się z poglądami partii na temat europejskie. - Od Parlamentu oczekujemy działań niezbędnych dla wyjścia z obecnej recesji gospodarki międzynarodowej, dalszego porządkowania europejskiego ustawodawstwa, uchwalenia kolejnego budżetu wspierającego konkurencyjność i spójność Wspólnoty, podnoszenia międzynarodowej konkurencyjności UE i sprawności jej procesu decyzyjnego - piszą przedsiębiorcy w oświadczeniu.  

Wraz z ratyfikacją Traktatu Lizbońskiego, który według Lewiatana  powinien być jak najszybciej przyjęty przez wszystkie państwa członkowskie, rola Parlamentu Europejskiego wzmocni się. Procedura współdecydowania będzie praktycznie powszechna. Jak wskazuje doświadczenie kończącej się kadencji PE, z jednej strony jego decyzje przyczyniają się do poprawy kształtu europejskich aktów prawnych – dyrektywa REACH (lepsze zapisy w sprawie rejestracji i małych instalacji) czy poparcie kompromisu w sprawie rozdzielenia właścicielskiego i kontraktów długoterminowych w pakiecie energetycznym, z drugiej strony wpływają na legislację negatywnie – ograniczenie stosowania dyrektywy usługowej i wprowadzenie zasady kraju pochodzenia czy też wprowadzenie zapisów o udziale pracowniczym w Europejskiej Spółce Prywatnej.

Rosnąca rola i znaczenie decyzji Parlamentu powodują, że wzywamy polskich eurodeputowanych do bardziej aktywnego brania udziału w pracach PE, szczególnie jeśli chodzi o prace komisji parlamentarnych działających w obszarach regulujących otoczenie biznesowe i rynek pracy, tak aby głos naszego regionu był bardziej słyszalny.

Oczekiwania polskich przedsiębiorców wobec nowej kadencji Parlamentu Europejskiego

Rynek pracy i polityka społeczna
• Postulujemy zmiany w dyrektywie o czasie pracy w celu podniesienia elastyczności warunków zatrudnienia w sposób godzący interesy pracodawców i pracobiorców
• Chcemy zachowania przepisów dyrektywy o zakazie dyskryminacji w usługach
• Zwracamy uwagę na pakiet migracyjny – dyrektywa o transferze pracowników wewnątrz korporacji; dyrektywa o zasadach zatrudnienia pracowników sezonowych oraz dyrektywa o podejmowaniu nauki na terytorium UE przez obywateli państw trzecich.
• Według nas Parlament Europejski powinien wpływać na Komisję w celu realizacji Komunikatu w sprawie flexicurity
• Chcemy zapobiec zmianom w dyrektywie o delegowaniu pracowników gdyż mogą one doprowadzić do pogorszenia warunków zatrudnienia polskich obywateli na terytorium innych państw członkowskich
• Postulujemy zaangażowanie polskich eurodeputowanych w debatę o zwiększaniu aktywności edukacyjnej pracowników

Ochrona klimatu
• Postulujemy stałą weryfikację prac Komisji Europejskiej nad zapisami dyrektywy Europejskim Systemie Handlu Emisjami (EU ETS) oraz kontrolę skutków wdrożenia dyrektywy dla konkurencyjności europejskiego przemysłu
• W kontekście dyskutowanego projektu dyrektywy o emisjach przemysłowych jest rewizją dyrektywy w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń (IPPC), jednego z ważniejszych aktów prawnych w zakresie ochrony środowiska wspieramy Ministerstwo Środowiska i przedsiębiorców i postulujemy pozostawienie obecnie obowiązującego elastycznego podejścia do definiowania najlepszych dostępnych technologii (BAT), przeciwstawienie się wprowadzeniu jednolitych standardów środowiskowych w UE. Postulujemy uważne przygotowanie dobrego porozumienia w trakcie XV Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) (tzw. COP15) w Kopenhadze w sprawie zmian klimatu, tak aby zbyt ambitne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych nie wpłynęły negatywnie na Polską gospodarkę.

Nowy budżet na lata 2014-2021
• W pracach nad kolejną perspektywą finansową za szczególnie istotne uważamy zarówno utrzymanie wysokich alokacji dla Polski, jak i stopniową zmianę struktury nakładów w kierunku wspierania wyższej innowacyjności i konkurencyjności europejskie, kosztem projektów o relatywnie niskiej „wartości dodanej”.
• Punktem wyjścia obecnej debaty powinien być konsensus co do konkretnych celów jakie Unia zamierza osiągnąć w średniej i długiej perspektywie oraz w sprawie sposobów ich osiągania.

Pakiet antykryzysowy
• Szczególnie istotne jest dla nas, by podejmowane w ramach pakietu działania – w tym inicjatywy Parlamentu – nie naruszyły wolnorynkowych zasad gospodarki europejskiej. Uwarzmy za konieczne, by politykę antykryzysową oprzeć na środkach ułatwiających przedsiębiorczość prywatną i nie dopuszczać do ponownego wzrostu redystrybucyjnych i protekcjonistycznych funkcji państwa.

Funkcjonowanie Jednolitego Rynku
• Jednolity rynek unijny uważamy za największe osiągnięcie integracji. Dla poprawy jego funkcjonowania niezbędne jest konsekwentne egzekwowanie zasad wspólnotowych.
• Pełne i terminowe wdrożenie dyrektywy usługowej powinno być przejawem współpracy państw członkowskich i stosowania się do zasad kierujących funkcjonowaniem wspólnego rynku. Uważamy więc za konieczne, monitorowanie procesu wdrażania europejskich aktów legislacyjnych do porządków krajowych przez członków Parlamentu Europejskiego.

(Źródło: PKPP Lewiatan/KW)