Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1610) dokonana ustawą z 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. poz. 1529) przewiduje, że umowa najmu instytucjonalnego będzie zawierana na czas określony, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali.

Do zawarcia umowy najmu instytucjonalnego lokalu niezbędne będzie złożenie przez najemcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, w którym podda się egzekucji i zobowiąże się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie tej umowy. Ponadto wprost oświadczy, że wiadomym mu jest, że w powyższej sytuacji nie będzie mu przysługiwało prawo do lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego.

Wynajmujący będzie mógł uzależnić zawarcie umowy najmu od wpłacenia przez najemcę zwrotnej kaucji zabezpieczającej wierzytelności wynajmującego z tytułu najmu, której wysokość nie będzie mogła jednak przekraczać trzykrotności miesięcznego czynszu za dany lokal. Właściciel lokalu obok czynszu będzie mógł pobierać od wynajmującego jedynie opłaty z tytułu opłat za media. Podwyższenie czynszu będzie następować na podstawie warunków określonych w umowie.

Umowa najmu instytucjonalnego, jako umowa czasowa, wygaśnie po upływie czasu, na jaki została zawarta, lub ulegnie rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy. Jeżeli wówczas najemca nie opróżni dobrowolnie lokalu, właściciel po wezwaniu go do tego i wyznaczeniu mu stosownego terminu (nie krótszego niż 14 dni), będzie mógł złożyć wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym najemca poddał się egzekucji, a następnie na jego podstawie wszcząć egzekucję.

Nowa formuła najmu lokali mieszkalnych ogranicza jednocześnie zakres najmu okazjonalnego, w którego ramach lokale oferować będą mogły jedynie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali.

Nowelizacja wprowadza także nowy sposób wyliczania przez notariusza wynagrodzenia za sporządzenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Od 11 września 2017 r. nie będzie mogło ono wynosić więcej niż maksymalna kwota czynszu normowanego bez opcji za 1 m2 mieszkania na wynajem, o którym mowa w przepisach ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, określona dla miasta stołecznego Warszawy.