Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 7 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury określa wewnętrzną strukturę organizacyjną i zadania komórek organizacyjnych, tj. Prokuratury Krajowej, Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej oraz prokuratur regionalnych, a także pozostałych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Poza tym Regulamin określa m.in. organizację pracy, formy i tryb sprawowania nadzoru służbowego, w tym poprzez wizytacje i lustracje, tryb załatwiania spraw osobowych, organizację pracy organów kolegialnych, szczegółowy porządek wykonywania przez prokuratora czynności w sprawach karnych, sposób realizacji zadań związanych z udziałem prokuratora w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych, ze stosunku pracy oraz w sprawach o wykroczenia, szczegółowy porządek wykonywania przez prokuratora czynności w postępowaniu administracyjnym i przed sądami administracyjnymi, tryb działań podejmowanych przez prokuratora w celu zapobieżenia naruszeniom prawa, tryb postępowania w sprawach skarg i wniosków, a także sposób utrzymywania kontaktów z mediami.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r.

Treść rozporządzenia>>>