Wytyczne w tej sprawie wydał nowy prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Uzsadnia je tym, że w powszechnych jednostkach organizacyjnych Prokuratury działa system informatyczny PROK-SYS, w którym odnotowywane są także m.in. sprawy pozostające we właściwości Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej, w tym podlegające obowiązkom koordynacyjnym. - Działania koordynujące postępowania, obejmujące wskazane powyżej kategorie przestępstw będą obecnie realizowane, w zasadniczej mierze, przy wykorzystaniu danych gromadzonych w systemie PROK-SYS tak, aby ograniczyć ilość informacji, do których udzielania byli zobowiązani prokuratorzy referenci, czy obowiązki związane z przesyłaniem do Prokuratury Krajowej kopii wydawanych decyzji procesowych - czytamy.

To nie pierwsze taka decyzja. Do Prokuratury Krajowej, a konkretnie do Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej, ma wpływać mniej informacji dotyczących odwróconego łańcucha dystrybucji leków, ale też zawiadomień złożonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Czytaj: Prokuratura Krajowa chce mniej informacji o sprawach gospodarczych >>

Co się zmieni?

Z pisma przekazanego do prokuratorów regionalnych wynika, że w sprawach:

  • obejmujących uszczuplenia lub nienależnego zwrotu w podatku VAT;
  • mających za przedmiot przemyt, nielegalne wytwarzanie albo nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi lub suszem tytoniowym;
  • dotyczących przestępstw, których przedmiotem pozostają środki pochodzące z funduszy unijnych;
  • obejmujących przestępczość finansową oraz tzw. działalność parabankową.

Wprowadza się następujące zmiany, polegające na uchyleniu obowiązków:

  • przedstawiania informacji o każdym postępowaniu, spełniającym kryteria koordynacyjne, opisującej w sposób zwięzły mechanizm działania sprawców, zawierającej wskazanie branży, w której sprawcy działają oraz wysokość uszczupleń podatkowych,
  • przesyłania w każdej sprawie, spełniającej kryteria koordynacyjne, kopii postanowień: o wszczęciu śledztwa, o przedstawieniu zarzutów oraz decyzji kończącej postępowanie,
  • przekazywania półrocznych informacji w formie tabeli, obejmujących dane liczbowe o wszystkich postępowaniach przygotowawczych, dotyczących przestępstw, skutkujących narażeniem na uszczuplenie lub nienależny zwrot podatku VAT (bez względu na wysokość uszczuplenia/zwrotu).

W przypadku przestępstw dotyczących nielegalnego wytwarzania albo nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi lub suszem tytoniowym chodzi również o:

  • bieżące informowanie o każdej sprawie, w której zarzucono podejrzanemu czyn z art. 258 1-3 k.k. albo narażenie na uszczuplenie lub uszczuplenie należności publicznoprawnych, przekraczających kwotę, stanowiącą dużą wartość w rozumieniu art. 53 15 k.k.s.,
  • przekazywanie w każdej tego rodzaju sprawie postanowień: o wszczęciu śledztwa, o przedstawieniu zarzutów, o zmianie lub uzupełnieniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów, jak i decyzji merytorycznej kończącej postępowanie przygotowawcze oraz wydanego orzeczenia sądu kończącego postępowanie sądowe;
  • przekazywanie cyklicznej, corocznej, informacji w formie tabeli o wszystkich postępowaniach, mających za przedmiot przestępstwa, określone w piśmie.

Prawidłowe oznaczenie i wprowadzanie danych

Prokuratorzy mają zadbać równocześnie o to, by dane wpisywane do systemu były prawidłowe, a sprawy odpowiednio oznaczone. -  W związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Prokuratury Europejskiej proszę również o dbanie o odnotowywanie pozycji odnoszących się do miejsca popełnienia przestępstwa oraz wysokości szkody rozumianej także jako wysokość uszczuplenia podatkowego, czy też uwzględniania tych danych w opisie sprawy lub objętych nią czynów. Końcowo, uprzejmie informuję, iż ustanowieni dotychczas na szczeblu prokurator regionalnych czy okręgowych koordynatorzy przestępczości, objętej wyżej określonymi koordynacjami, winni w dalszym ciągu realizować swoje obowiązki, celem zapewnienia koordynacji tego rodzaju przestępczości na szczeblu prokuratur regionalnych i okręgowych - czytamy w piśmie.