Krzysztof Wojtyczek jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył studia prawnicze na tej uczelni, w 1998 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w 2009 r. stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Od 2000 r. pełnił funkcję pełnomocnika dziekana do spraw Szkoły Prawa Francuskiego na UJ. Od 2006 r. jest członkiem Europejskiej Rady Naukowej - instytucji pełniącej m.in. funkcje rady naukowej Europejskiej Organizacji Prawa Publicznego, z siedzibą w Atenach.
Prof. Wojtyczek należy do Polskiego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego, Association française de droit constitutionnel, Societas Humboldtiana Polonorum oraz Stowarzyszenia Henri Capitant Przyjaciół Francuskiej Kultury Prawnej. Był stypendystą amerykańskiego programu Fulbrighta oraz niemieckiej Fundacji im. A. von Humboldta. Prowadził wykłady jako profesor wizytujący na różnych uniwersytetach zagranicznych.
Kadencja sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka trwa dziewięć lat i nie może on ubiegać się o kolejną. Sędzia nie może też pracować w Trybunale dłużej niż do ukończenia 70. roku życia
Europejski Trybunał Praw Człowieka sprawuje pieczę nad ochroną praw człowieka i podstawowych wolności w Europie. Orzeka na podstawie skarg na naruszenie praw zapisanych w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Został utworzony w 1959 roku, a jego siedziba mieści się w Strasburgu. Każda osoba, która uważa, że jej prawa gwarantowane Konwencją zostały naruszone, ma prawo wniesienia skargi do Trybunału po wyczerpaniu środków krajowych i spełnieniu innych wymogów dopuszczalności. (PAP)