Jak informuje Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, zasadniczym celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie do porządku prawnego kategorii cyberprzestrzeni, jako jednego z ważniejszych elementów bezpieczeństwa narodowego.
Projektowane regulacje dotyczą uwzględnienia problematyki związanej z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni w działaniach państwa w sytuacjach szczególnych zagrożeń, wymagających wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych. Cyberprzestrzeń traktowana jest jako środowisko, w którym mogą występować wszystkie zjawiska i procesy bezpieczeństwa narodowego. Konieczne jest zatem stworzenie mechanizmów właściwego rozpoznania zagrożeń istniejących w cyberprzestrzeni, takich jak wojna cybernetyczna, cyberterroryzm, cyberprzestępczość czy też wszelkich innych form działań mogących powodować szkody, zarówno w stosunku do wirtualnego komponentu cyberprzestrzeni, jak i materialnych jej elementów. Wczesne rozpoznanie takich zagrożeń, budowanie mechanizmów prewencji i ich ograniczania, a także zdolności i umiejętności prowadzenia własnych aktywnych działań w cyberprzestrzeni, stanowi jeden z coraz ważniejszych wymiarów współczesnego bezpieczeństwa narodowego.
- Z tego względu, ustawowe umocowanie problematyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni znajduje pełne uzasadnienie - czytamy w uzasadnieniu do projektu.
Dodatkowo, projekt zwiera prawne rozwinięcie kategorii "zewnętrznego zagrożenia państwa" oraz dostosowuje brzmienie pojęcia "działań terrorystycznych" do zapisów Kodeksu karnego, definiującego przestępstwo o charakterze terrorystycznym.
BBN podkreśla, że ujęte w projekcie rozwiązania wkomponowują się w przygotowywany przez Radę Ministrów "Rządowy Program Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2011-2016", stanowiąc jego ważne uzupełnienie.