Ustawa wprowadzi pięcioletnie kadencje prezesa sądu i wiceprezesa sądu w wojewódzkim sądzie administracyjnym oraz funkcji wiceprezesa NSA. Tak jak dotychczas prezes sądu i wiceprezes wojewódzkiego sądu administracyjnego powoływany będzie przez prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, po zasięgnięciu opinii zgromadzenia ogólnego tego sądu i Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego. Odwołanie prezesa lub wiceprezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego będzie możliwe w toku kadencji przez prezesa NSA tylko w przypadku "rażącego niewywiązywania się z obowiązków służbowych lub gdy dalsze pełnienie funkcji z innych powodów nie daje się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości". Wniosek do prezydenta o odwołanie wiceprezesa NSA będzie mogło nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Administracyjnego.
Nowelizacja, którą teraz zajmie się Senat, ma wejść w życie po 30 dniach od  jej ogłoszenia.