Na stronach internetowych Urzędu Komunikacji Elektronicznej zamieszczono wyjaśnienia dotyczące opiniowania przez Prezesa UKE miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717 ze zm., dalej jako ustawa) Prezes UKE opiniuje projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie telekomunikacji (art. 11 pkt 6 lit. k oraz art. 17 pkt 6 lit. a ustawy). W komunikacie zamieszczonym na stronach Urzędu zwrócono uwagę, iż Prezes UKE opiniuje jedynie projekty studium i planów, natomiast plany miejscowe obowiązujące przed wejściem w życie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) tj. przed dniem 17 lipca 2010 r., nie podlegają opiniowaniu przez Prezesa UKE.

W ustawie z 7 maja 2010 r. w art. 46 wprowadzono również zakaz uniemożliwiania lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej. Równocześnie w przepisach przejściowych ustawy, w art. 75 zapisano, iż przepis art. 46 stosuje się do planów miejscowych obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy. Tym samym w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, gminy dostosują treść planów miejscowych obowiązujących na obszarze ich właściwości do wymagań określonych w art. 46 ust 1. Prezes UKE nie jest jednak zobowiązany do opiniowania obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W celu uzyskania odpowiedzi na nurtujące organy gminy pytania, należy zapoznać się z treściami umieszczonymi na stronach UKE oraz Krajowego Forum Szerokopasmowego.

Przy sporządzeniu projektów studiów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przydatny będzie również poradnik „Wpływ pola elektromagnetycznego na zdrowie człowieka. Płaszczyzny dialogu". Jest to polskie tłumaczenie publikacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W poradniku omówiono aktualny stan wiedzy na temat wpływu pola magnetycznego na zdrowie ludzkie oraz sposoby doprowadzania do konstruktywnego dialogu przy podejmowaniu decyzji w sprawie umiejscowienia obiektów emitujących pole elektromagnetyczne i wprowadzania nowych technologii.

Na podstawie: www.uke.gov.pl

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl