Ewa i Konstanty L. mieszkający w  Warszawie, przy ul Nowolipki zaskarżyli uchwałę wspólnoty zakazującej wystawiania anten satelitarnych poza bryłę budynku. Dozwolone miało być tylko instalowanie anten w wykuszu okien. Wspólnota mieszkaniowa ustanowiła dla osób, które nie przestrzegają uchwały opłatę miesięczną w wysokości 30 złotych. Jednakże – zdaniem skarżących - założenie anteny, która nie wystaje poza elewację ogranicza odbieranie wszystkich programów, co więcej – zasłania okno i nie dopuszcza światło.

Dodatkowe opłaty są zabronione

Sąd I instancji przyznał rację małżeństwu L. i uchylił uchwałę 17 marca 2010 r. Uznał, że jest ona sprzeczna z art. 12 i 17 ustawy o własności lokali. Katalog obowiązków lokatorów jest  ściśle określony i zamknięty. Wspólnota nie może żądać dodatkowych świadczeń, innych niż wymienione w przepisach. Mieszkańcy mają prawo do instalacji anten i odbioru sygnału telewizyjnego. Współwłaściciele mogą korzystać z własności w sposób nie naruszający prawa innych.

Radca prawny Agnieszka Sądowska reprezentująca Ewę i Krzysztofa L., którzy nie zgodzili się z uchwałą wspólnoty mieszkaniowej przekonywała, że ustawodawstwo unijne zabrania ograniczać instalowania anten telewizyjnych . Podkreśla to Komunikat Komisji z 27 czerwca 2001 r. w sprawie anten satelitarnych (COM /2001/351), a także komunikat Parlamentu Europejskiego z 27 lipca 2007 r.. Czytamy w nim, że zainstalowanie anteny nie może być ograniczone przez szczególnie kosztowne warunki instalacji, które mogłyby skutkować ograniczeniem możliwości jednostki do odbierania wszystkich wybranych przez siebie programów telewizyjnych, ani przez wprowadzenie ogólnego zakazu ze względów technologicznych lub estetycznych.

Komisja UE stoi na stanowisku, że możliwość zainstalowania anteny powinna w zasadzie być przyznana każdej osobie, która chce ją posiadać i że „prawo do

anteny” zostało jasno przedstawione w komunikacie Komisji w sprawie anten satelitarnych z dnia 27 czerwca 2001 r.  Owo „prawo do anteny” wynika z zasady swobodnego przepływu i odbioru usług na rynku wewnętrznym oraz programów radiowych i telewizyjnych we Wspólnocie Europejskiej w rozumieniu art. 49 WE (wyrok z dnia 30 kwietnia 1974 r., Sacchi, sprawa 155/73, pkt 7 i późniejszy wyrok z dnia 29 listopada 2001 r., De Coster, sprawa C-17/00, pkt 28). 

Utrudnienie korzystania innym  

Wspólnota złożyła apelację powołując się na art.206 kc.. Stwierdza on, że każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do korzystania z rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić, ze współposiadaniem przez pozostałych współwłaścicieli. Wspólnota stwierdziła, że elewacja budynku jest częścią wspólną, a założenie anteny telewizyjnej wystającej poza obręb budynku utrudnia korzystanie innym współwłaścicielom z nieruchomości wspólnej.

Na rozprawie 14 czerwca br. przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie wspólnota cofnęła apelację.

Sygnatura akt I ACa 108/11