Propozycje dotyczą również roli kuratora sądowego w regulowaniu kontaktów, potrzeby uregulowania instytucji protokołu stanu faktycznego, potrzeby stworzenia kompleksowej regulacji o biegłych sądowych, a także wsparcia dla działań w zakresie edukacji prawnej.
O tych propozycjach rozmawiano kilka dni temu podczas spotkania Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych z sędzią Łukaszem Piebiakiem – podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jak poinformowano, większość propozycji spotkała się z aprobatą wiceministra i ma być przekazana do dalszych prac.
Strony spotkania stwierdziły się, że przebiegło ono w dobrej atmosferze i wyraziły wspólną chęć kontynuowania dialogu społecznego w obszarze sądownictwa i zawodów prawniczych.