Projekt rozporządzenia w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z moźliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem
środków europejskich jest wykonaniem delegacji ustawowej zawartej w art. 210 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ustawa ta nakłada na ministra finansów obowiązek prowadzenia takiego rejestru z uwagi na konieczność wzmocnienia skuteczności przepisów dotyczących wykluczenia beneficjentów z możliwości uzyskania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Jak napisali autorzy projektu, rejestr ten jest
niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania mechanizmu wykluczenia, gdyż pozwoli instytucjom zaangażowanym w realizację unijnych programów na weryfikację faktu
istnienia przeszkód prawnych dla udzielenia środków konkretnym beneficjentom.
Na początek projektodawca proponuje wprowadzenie rejestru w formie papierowej, jako przygotowanie do uruchomienia w przyszłości rejestru w wersji elektronicznej. Za
przyjętym rozwiązaniem przemawia – przed dokonaniem informatyzacji – konieczność zdobycia doświadczenia funkcjonowania rejestru w formie tradycyjnej. Umożliwić ma to skonstruowanie systemu adekwatnego do potrzeb i stworzy warunki do jego profesjonalnego przygotowania.
Nowe rozporzadzenia ma określić m.in.:
1) sposób i tryb wpisywania podmiotów wykluczonych na podstawie art. 207 ustawy do rejestru podmiotów wykluczonych, o którym mowa w art. 210 ust. 1 ustawy,
2) wzór formularza zgłoszenia podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru,
3) zakres przedmiotowy informacji, które będą zawarte w rejestrze,
4) sposób i tryb uzyskiwania informacji z rejestru,
5) tryb przekazywania informacji zawartych w rejestrze,
6) sposób i tryb dokonywania zmian w rejestrze - zapewniając ochronę informacji zawartych w rejestrze przed ich ujawnieniem osobom i podmiotom nieuprawnionym.
Projekt>>>