Stosowny projekt nowelizacji rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 listopada 2009 r. w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 193, poz. 1492) przygotowywany jest w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dzięki temu powodzianie m.in. nie będą musieli zgłaszać właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej remontu uszkodzonych w wyniku działania żywiołu:
1. obiektów liniowych, o których mowa w art. 4 pkt 2 ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, z wyjątkiem linii kolejowych,
2. budowli regulacyjnych na wodach oraz urządzeń wodnych,
3. obiektów budowlanych o kubaturze mniejszej niż 1.000 m3 i nie wyższych niż 12 m nad poziomem terenu,
4. obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
b) płyt do składowania obornika,
c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,
e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2,
5. budynków gospodarczych, wiat i altan o powierzchni zabudowy do 10 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 1.000 m2 powierzchni działki,
6. indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę,
7. altan i obiektów gospodarczych na działkach w pracowniczych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich,
8. wiat przystankowych i peronowych,
9. budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei,
10. wolno stojących kabin telefonicznych,
11. parkometrów z własnym zasilaniem,
12. boisk szkolnych,
13. miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie,
14. zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
15. tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; zwolnienie to nie dotyczy obiektów, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,
16. obiektów gospodarczych przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej, położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa,
17. obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin,
18. przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2,
19. pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:
a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
b) uprawiania wędkarstwa,
c) rekreacji,
20. opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych,
21. pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
22. instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
23. przyłączy do budynków: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,
24. urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:
a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,
b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,
c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł,
25. obiektów małej architektury,
26. ogrodzeń,
27. obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych,
28. tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel,
29. znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody.

Innym istotnym udogodnieniem będzie to, że uzyskanie pozwolenia na budowę nie będzie wymagane na odbudowę zniszczonych w wyniku działania żywiołu:
1. obiektów liniowych, z wyjątkiem linii kolejowych o znaczeniu państwowym, określonych na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591 z późn. zm.),
2. budowli regulacyjnych na wodach oraz urządzeń wodnych,
3. obiektów budowlanych o kubaturze mniejszej niż 1.000 m3 i nie wyższych niż 12 m nad poziomem terenu.

Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia. Zdaniem projektodawców, wejście w życie rozporządzenia z dniem ogłoszenia uzasadnione jest szczególną sytuacją oraz koniecznością szybkiego usunięcia szkód w obiektach budowlanych znajdujących się na terenach kolejnych jednostek administracyjnych określonych w projekcie rozporządzenia.

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad