Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka wraz z Ernst & Young oraz Databout (w ramach Konsorcjum) doradzają przy tym złożonym i skomplikowanym przedsięwzięciu na rzecz Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. (Zamawiający) oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie, wyposażenie a następnie utrzymanie i eksploatacja w okresie umowy PPP pirsu Portu Zewnętrznego, na którym zlokalizowany zostanie terminal kontenerowy o wstępnie zakładanej docelowej przepustowości 2,5 mln TEU rocznie. Zakres projektu obejmuje również lądową infrastrukturę dostępową drogową i kolejową.

Umowa PPP zostanie zawarta na okres ok. 36 lat, w tym ok. 5 lat projektowania i budowy oraz ok. 31 lat na utrzymanie i operowanie terminalem kontenerowym (eksploatację infrastruktury).

 

Wstępny harmonogram postępowania:

  1. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – styczeń 2021
  2. Ocena wniosków - łącznie z uzupełnianiem lub wyjaśnianiem wniosków - marzec 2021
  3. Przeprowadzenie dialogu z potencjalnymi partnerami prywatnymi – kwiecień-listopad 2021
  4. Opracowanie SIWZ, PFU oraz zaproszenie do składania ofert - styczeń 2022
  5. Składanie ofert - maj/czerwiec/lipiec 2022
  6. Otwarcie, ocena ofert i zawiadomienie wszystkich oferentów o wyborze najkorzystniejszej ofert - wrzesień/październik 2022
  7. Przygotowanie i zawarcie umowy o PPP - listopad 2022

Po przeprowadzeniu prekwalifikacji według warunków udziału oraz kryteriów selekcji określonych w ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego maksymalnie 5 wykonawców. Termin na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wyznaczony jest do 15 stycznia 2021 roku o godzinie 12.00.

Czytaj: Rząd zapowiada ułatwienia dla inwestycji publiczno-prywatnych>>
 

Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdyni jest uwzględniona w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) jako strategiczny projekt rządowy. Projekt jest również uwzględniony na liście kluczowych projektów infrastruktury Korytarza TEN-T Bałtyk-Adriatyk w węźle transportowym Gdynia. Przedsięwzięcie zakłada budowę nowej głębokowodnej infrastruktury portowej, która umożliwi obsługę największych statków oceanicznych.

Z ramienia kancelarii DZP projekt realizuje interdyscyplinarny zespół prowadzony przez Marcina Krakowiaka, partnera i szefa Praktyki Infrastruktury i Energetyki oraz Michała Przychodę, senior associate, eksperta w zakresie projektów PPP, wspieranych przez Tomasza Darowskiego, partnera, eksperta od projektów infrastrukturalnych, specjalistów od zamówień publicznych – Katarzynę Kuźmę, partnera, Wojciecha Hartunga, counsel i Tomasza Michalczyka, senior associate oraz specjalistów od pomocy publicznej i prawa transportowego – Annę Glapę, partnera i Tomasza Zielenkiewicza, senior associate.