Umowa rozszerza współpracę polskich i niemieckich służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Porządkuje dotychczasowe uzgodnienia między Polską a Niemcami w tym zakresie. Umowa ma umożliwić ściślejszą współpracą w zwalczaniu przestępczości, w tym także tej zorganizowanej. Jej zapisy będą mogły być stosowane nie tylko do przestępstw, ale i wykroczeń.

Czytaj: Współpraca resortów sprawiedliwości Polski i Rosji >>>

Współpraca właściwych organów odbywać się będzie co do zasady na podstawie wniosku o współpracę, a przekazywane informacje, za zgodą instytucji je przekazującej, będą mogły być wykorzystywane jako dowody w postępowaniu karnym. Umowa przewiduje między innymi możliwość tworzenia wspólnych patroli na terenach przygranicznych, powoływania na podstawie porozumienia właściwych organów, grup operacyjno-śledczych oraz przeprowadzania obserwacji i pościgów transgranicznych.

Ustawa o Policji. Komentarz


Sejm wyraził zgodę na ratyfikację umowy 5 grudnia 2014 roku. Prezydent podpisał ustawę 30 grudnia 2014 roku.