Zasadniczym celem zmian w ustawie jest wdrożenie przez Polskę zaleceń Porozumienia Kopenhaskiego w sprawie zmian klimatu zawartego w dniu 18 grudnia 2009 r., które zobowiązuje do pomocy krajom rozwijającym się, m.in. umożliwienia udzielenia pomocy w ramach „Fast start financing” z rezerwy celowej budżetu państwa i z wykorzystaniem rozwiązań stosowanych przez ministra spraw zagranicznych do realizacji pomocy rozwojowej oraz przekazywania  środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do budżetu państwa w celu dofinansowania zadań związanych z „Fast start financing”
Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.