- Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych w 2010 r. kontroli przestrzegania przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, można stwierdzić, że stan praworządności w tej dziedzinie generalnie ulega poprawie - mówi Jarosław Cichoń z Głównego Inspektoratu Pracy.

Źródło: Rzeczpospolita