Chociaż sprawa dotyczyła "zagranicznych" stanów faktycznych i prawnych, jej rozstrzygnięcie ma znaczenie dla stosowania prawa w Polsce, ponieważ odnosi się do interpretacji unijnej decyzji ramowej w sprawie ENA (Dz.Urz.UE L 190 z 18.7.2002, s. 1) implementowanej przez kraje UE, w tym Polskę. Pisze o tym w opublikowanej w programie LEX Prawo Europejskie glosie do tego orzeczenia adw. Piotr Pawlonka , który w swoim komentarzu znaczną część analizy poświęcił właśnie znaczeniu wyroku dla stosowania ENA w Polsce. Zdaniem autora "sąd polski oceniając dopuszczalność przekazania osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania niewątpliwie winien mieć na uwadze jedynie przypadki zawarte w normie art. 607p oraz art. 607r k.p.k., które stanowią implementację do polskiego porządku prawnego przepisów decyzji ramowej". Autor przypomina w tym kontekście, iż sądy polskie stosując odpowiednie przepisy kpk mają za zadanie "dokonywać jego wykładni w świetle brzmienia i celu decyzji ramowej o ENA, tak aby osiągnąć przewidziany w niej skutek". A zatem, w ocenie P. Pawlonki, "uwzględnienie poglądów wyrażonych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, zwłaszcza tych utrwalonych, umożliwia wypełnienie powyższego zadania i przez to zagwarantowanie pełnej skuteczności prawa Unii przy rozpoznawaniu zawisłych przed nimi sporów".

Pełną wersję tekstu glosy znaleźć można w programie LEX Prawo Europejskie. Spośród wielu sposóbów wyszukiwania najszybciej można dotrzeć do jej treści wpisując w wyszukiwarce pełnotekstowej wyraz "glosa" i sygnaturę orzeczenia. Glosa jest również dostępna spod odpowiednich artykułów zarówno kodeksu postępowania karnego (zob. art. 607p k.p.k. oraz art. 607r k.p.k.) jak i decyzji ramowej w sprawie ENA (zob. art. 3 i 4) po kliknięciu na link "tezy z piśmiennictwa", skąd po odnalezieniu tez omawianej glosy można przejść do pełnej wersji jej treści.