Na podstawie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury ustala się, że w przypadku, gdy liczba sędziów, referendarzy sądowych albo prokuratorów, do których obowiązków należą czynności z zakresu tematyki poprzedzającego praktyki cyklu szkoleniowego aplikacji ogólnej, jest mniejsza niż liczba aplikantów tej aplikacji, patron praktyki może sprawować patronat jednocześnie nad więcej niż jednym aplikantem.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 15 listopada br.
Podstawa: Dz. U. z 31 października 2012 r., poz. 1207