Udział w Zjedzie zapowiedział Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, I prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego Wojciech Hermeliński, przedstawiciele zagranicznych adwokatur, innych samorządów zawodów zaufania publicznego i władz samorządowych.

W Zjeździe bierze udział 319 delegatów reprezentujących 24 Okręgowe Izby Adwokackie. Adwokaturę stanowi dziś ponad 10,7 tys. adwokatów (z czego ponad 8,6 tys. jest aktywnych zawodowo).

Na zakończenie kadencji Naczelna Rada Adwokacka przygotowała raport o swojej działalności. Jako najważniejsze zjawisko, jakie zaszło w tym okresie, kierownictwo Adwokatury wymienia zwiększenie liczebności i dostępności zawodu.
U progu obecnej kadencji, tj. w końcu 2007 roku, było w Polsce 8781 adwokatów, a dziś – niemal 11 tysięcy. To wzrost o ponad jedną piątą. Do tego do wejścia do zawodu przygotowuje się ponad 5 tys. aplikantów adwokackich, co oznacza, że w najbliższych latach palestra stanie się o połowę liczniejsza.
Jak podkreśla NRA, dziś ponad połowa (54 proc.) czynnych zawodowo członków palestry to adwokaci, którzy zdobyli ten zawód w XXI wieku. Zdecydowana większość (71 proc.) adwokatów uzyskała szlify zawodowe po roku 1989. Adwokaturę tworzą zatem głównie prawnicy, którzy swoje doświadczenie życiowe i zawodowe nabyli już w dzisiejszych realiach społecznych i gospodarczych.

Nastąpiło także otwarcie zawodu adwokata na radców, którzy chcą się wpisać na listę adwokacką. W specjalnej uchwale z 2009 r zwolniono radców przechodzących do palestry z obowiązku prowadzenia spraw karnych z urzędu przez okres dwóch lat.
Jak podkreśla kierownictwo adwokatury, dostęp do adwokata dla obywateli  jest coraz łatwiejszy nie tylko dzięki zwiększeniu szeregów Adwokatury. Jesienią 2010 r NRA uruchomiła oficjalny spis adwokatów i aplikantów adwokackich (www.rejestradwokatow.pl), dzięki któremu można zweryfikować status adwokata, odnaleźć jego adres i inne dane kontaktowe, a także uzyskać informacje o adwokatach specjalizujących się w określonych dziedzinach prawa.

Adwokatura przypomina także, że wprowadziła nowe reguły wykonywania zawodu w indywidualnych kancelariach i w spółkach. Z końcem października 2009 r. zaczęła obowiązywać uchwała NRA, dostosowująca te reguły do realiów rynku prawniczego w XXI wieku. Określono tam szczegółowo zasady właściwej dokumentacji korespondencji z klientami (w tym elektronicznej), a także zasady tajemnicy ochrony tajemnicy zawodowej adwokata. Dla zapewnienia lepszej przejrzystości finansowej kancelarii adwokackich pojawiły się szczegółowe wytyczne co do dokumentacji rachunkowej. Uregulowano także niektóre kwestie związane z prowadzeniem spraw z urzędu. Dopuszczono podawanie przez adwokata specjalizacji w określonych dziedzinach prawa, co ma na celu jak najlepszy dobór pełnomocnika dla osób, którym przysługuje prawo do pełnomocnika opłacanego przez państwo.
Zmian tych dokonano równolegle z wejściem w życie nowych przepisów Ustawy - Prawo o adwokaturze, przewidujących możliwość tworzenia wspólnych kancelarii już nie tylko z radcami prawymi, ale też z rzecznikami patentowymi , doradcami podatkowymi i prawnikami zagranicznymi prowadzącymi działalność w Polsce. Nowe zasady działania kancelarii pozwalają na multidyscyplinarną obsługę klientów, co jest ważne zwłaszcza w przypadkach usług dla biznesu.

Raport zwraca także uwagę na to, że Adwokatura dostrzega potrzeby najuboższych. W minionym trzyleciu po raz pierwszy zorganizowano na skalę ogólnopolską akcje bezpłatnych porad adwokackich. W pierwszej edycji, która odbyła się 9 maja 2009 r., wzięło udział ok. 650 adwokatów i aplikantów adwokackich, a w kolejnych liczba ta rosła, by podczas akcji w listopadzie 2010 r. przekroczyć 1000. Za każdym razem udzielali oni porad kilkunastu tysiącom osób. Akcje te były wypełnieniem jednego z podstawowych celów adwokatury, jakim jest pomoc potrzebującym. Stanowiły także element społecznej edukacji w dziedzinie prawa. Wiele osób nie tylko uzyskało merytoryczne rozwiązania swoich problemów, ale też dowiedziało się o możliwości skorzystania z tzw. „prawa ubogich”, czyli prawa do sądowego pełnomocnika opłacanego przez państwo.
Samorząd adwokacki organizował też akcje bezpłatnej pomocy dla poszkodowanych w katastrofach i klęskach żywiołowych. Adwokaci spieszyli z pomocą m.in. powodzianom oraz rodzinom ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku.