Sąd Najwyższy rozpoznawał sprawę w sprawie zażalenia Prokuratury Regionalnej  na uchwałę Sądu Najwyższego – Izba Odpowiedzialności Zawodowej z 26 kwietnia 2023 r. SN odmówił bowiem zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Małgorzaty M. – prokuratora Prokuratury Rejonowej.

Sędzia Barbara Skoczkowska, rozpoznająca to zażalenie, postanowiła zawiesić postępowanie w sprawie z uwagi na wystąpienie w sprawie długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej jego prowadzenie.

 

Ujawnienie tajemnicy śledztwa

Chodziło o prokurator Małgorzatę M. z prokuratury okręgowej, delegowaną do prokuratury regionalnej. Prokurator „w okresie od 7 do dnia 9 lipca 2020 r.  udostępniła wyniki badań krwi i moczu na obecność narkotyków i alkoholu, przeprowadzonych u podejrzanego kierowcy autobusu". A ponadto, obwiniona prokurator ujawniła treść wyjaśnień podejrzanego i kwalifikację prawną przedstawionego mu zarzutu oraz zeznania świadka.

Według prokuratury urzędnik warszawskiego ratusza, który prosił prok. Małgorzatę M. o te informacje, miał dzielić się nimi z prezydentem Rafałem Trzaskowskim.

Obwiniona prokurator prowadziła sprawę katastrofy na moście Grota, spowodowaną przez kierowcę po narkotykach.  Działo się to przed kampanią prezydencką.

 

Odmowa uchylenia immunitetu

Prokuratura zażądała w związku z tym uchylenia immunitetu prok. Ewy W. i Małgorzaty M. Sąd Najwyższy uchwałą z 26 kwietnia 2023 r. odmówił zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Małgorzaty M. – prokuratora Prokuratury Rejonowej za wskazany we wniosku czyn. Orzeczenie zostało wydane w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej jednoosobowo przez prezesa tej Izby sędziego Wiesława Kozielewicza.

Zażalenie na tę uchwałę wniosła prokurator Prokuratury Okręgowej w Szczecinie delegowana do Prokuratury Regionalnej. Skarżąca wniosła o zmianę zaskarżonej uchwały poprzez wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Małgorzaty M. za wskazany we wniosku czyn.

Do składu orzekającego sprawie dotyczącej rozpoznania zażalenia, zostali wyznaczeni: Barbara Skoczkowska, jako przewodnicząca i sprawozdawca oraz Zbigniew Korzeniowski i Krzysztof Staryk, a termin posiedzenia wyznaczono na 20 września 2023 r.

 

Wyłączenie sędziów

Z uwagi jednak na złożone wnioski o wyłączenie sędziów Barbary Skoczkowskiej i Zbigniewa Korzeniowskiego od rozpoznania sprawy wyznaczony termin posiedzenia został odwołany.

Sąd Najwyższy we wrześniu ub. roku nie uwzględnił wniosku o wyłączenie Barbary Skoczkowskiej od udziału w rozpoznaniu tej sprawy.

Natomiast Sąd Najwyższy w listopadzie 2023 r. wyłączył sędziego Zbigniewa Korzeniowskiego od udziału w tej sprawie. W uzasadnieniu tego postanowienia wskazano, że sędzia Zbigniew Korzeniowski jest referentem sprawy, dotyczącej tego samego zdarzenia historycznego, w związku z którym zostały sformułowane zarzuty również wobec prokurator Ewy W. oraz złożono wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie tej prokurator do odpowiedzialności karnej.

Sędzia Skoczkowska zauważa, że sąd rozpoznający sprawę zażalenia na uchwałę o odmowie zezwolenia na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej to trzech sędziów. Wskutek wyłączenia Zbigniewa Korzeniowskiego od rozpoznawania tej sprawy, konieczne jest zatem uzupełnienie składu o jednego sędziego. Ponadto od rozpoznania sprawy z mocy prawa wyłączony jest również prezes SN Wiesław Kozielewicz, rozpoznający sprawę jako Sąd I instancji, oraz SSN Paweł Grzegorczyk, wobec którego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonanie postanowienia Prezydenta RP z  17 września 2022 r. o wyznaczeniu do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego.

 

Sędziowie wadliwie powołani

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego składa się z 11 sędziów Sądu Najwyższego. Poza sędziami wyznaczonymi do składu (Barbara Skoczkowska, Krzysztof Staryk) oraz niemogącymi z mocy prawa rozpoznawać przedmiotowej sprawy (Wiesław Kozielewicz, Zbigniew Korzeniowski, Paweł Grzegorczyk) do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej postanowieniem Prezydenta RP zostali wyznaczeni: Tomasz Demendecki, Marek Dobrowolski, Marek Motuk, Marek Siwek, Maria Szczepaniec i Paweł Wojciechowski.

Rzecz jednak w tym, że wszyscy wskazani sędziowie zostali powołani na urząd sędziego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, którą ukształtowano na mocy ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. Tymczasem w uchwale trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. (BSA I-4110-1/2020) wskazano wyraźnie, że „nienależyta obsada sądu zachodzi także wtedy, gdy w składzie sądu bierze udział osoba powołana na urząd sędziego Sądu Najwyższego na wniosek KRS ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z 2017 r.”. Tak ukształtowana KRS - nie jest organem tożsamym z organem konstytucyjnym, którego skład i sposób wyłaniania reguluje Konstytucja RP.

Sędzia Skoczkowska  zauważa, że czworo z wymienionych sędziów: Tomasz Demendecki, Marek Dobrowolski, Maria Szczepaniec i Paweł Wojciechowski, są sędziami zasiadającymi w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Sędzia Marek Siwek również został pierwotnie powołany do tej Izby, natomiast później przeniesiono go do orzekania w Izbie Karnej Sądu Najwyższego decyzją Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej.

Jest to o tyle istotne, że sądy tworzone w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zostały uznane za wadliwe, naruszające prawo do sądu w rozumieniu art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (sprawa Dolińska-Ficek i Ozimek przeciwko Polsce oraz art. 19 Traktatu o Unii Europejskiej (wyrok TSUE z dnia 6 października 2021 r., w sprawie C-487/19).

--------------------------------------------------
Poznaj społeczne projekty ustaw służące odbudowie wymiaru sprawiedliwości >
--------------------------------------------------

Dodać należy, że strukturalna wadliwość Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych – a tym samym również nieprawidłowość składów z udziałem osób powołanych do tej Izby – została stwierdzona również przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Wielką Izbę) w wyroku z dnia 21 grudnia 2023 r., sygn. C-718/21. Trybunał wskazał wprost, że powołanie do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych trzech sędziów tworzących organ odsyłający w sprawie skutkowały tym, że ten organ nie ma statusu niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy w rozumieniu art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE, w związku z art. 47 akapit drugi Karty Praw Podstawowych. Ponadto – wskazuje sędzia Skoczkowska -  nie jest możliwe delegowanie do rozpoznania sprawy sędziego SN orzekającego w innej Izbie, którego powołanie na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego nie byłoby wadliwe.

Oznacza to, że w tej sprawie nie ma możliwości utworzenia składu nieobarczonego wadą nienależytej obsady.

Dodać należy, że przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym w takiej sytuacji nie przewidują możliwości przekazania sprawy do innej Izby tego Sądu.

 

Osiem wad Izby Odpowiedzialności

Izba Odpowiedzialności Zawodowej, w której sześcioro z jedenastu sędziów, nie może utworzyć sądu niezawisłego i bezstronnego, jest organem wadliwym strukturalnie i ustrojowo. Wskazuje na to:

  1. wybór sędziów SN orzekających w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej przez Prezydenta RP za zgodą Prezesa Rady Ministrów,
  2. brak jakichkolwiek kryteriów tego wyboru,
  3. brak przedstawienia uzasadnienia wyboru przez Prezydenta RP,
  4. nieprawidłowe powołanie na sędziego Sądu Najwyższego z udziałem wadliwie utworzonej Krajowej Rady Sądownictwa większości sędziów Izby Odpowiedzialności Zawodowej,
  5. brak możliwości rezygnacji sędziego z orzekania w tej Izbie,
  6. brak możliwości doboru składów sędziowskich z sędziów Sądu Najwyższego spoza Izby Odpowiedzialności Zawodowej,
  7. wąski, wrażliwy oraz represyjny sensu largo charakter spraw – sprawy dyscyplinarne oraz „immunitetowe” sędziów i prokuratorów,
  8. realne ryzyko braku możliwości zagwarantowania stronom postępowania dwuinstancyjnego przed sądem niezłożonym z wadliwie powołanych sędziów SN.

Sędzia sprawozdawca podkreśliła, że nie ma możliwości obecnie utworzenia, spośród sędziów Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądy Najwyższego, niezależnego i niezawisłego sądu, którego orzeczenie wydane w tej konkretnej sprawie nie byłoby obarczone bezwzględną przyczyną odwoławczą.

Dlatego też należało postępowanie w sprawie zawiesić, do czasu ustąpienia przeszkody uniemożliwiającej prowadzenie postępowania.

Postanowienie Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN z 7 lutego 2024 r., sygnatura akt II ZIZ 14/23