Zawiadomienie połaczone było z poleceniem prawnokarnej oceny wypowiedzi obrońcy skierowanej do klienta pod czas omawiania linii obrony,  i może być odbierane jako próba wywarcia niedopuszczalnego nacisku na ustanowionego w sprawie obrońcę. Wszelkie próby analizy treści rozmowy obrońcy z klientem, pod kątem odpowiedzialności prawno-karnej adwokata, stanowi niedopuszczalne ingerowanie organów ścigania w sposób wykonywania przez adwokata jego ustawowych obowiązków oraz w chronioną bezwzględnym zakazem dowodowym tajemnicę obrończa. ORA dodaje, że obowiązkiem organów ścigania jest natomiast zapewnienie możliwości swobodnej i niczym nieskrępowanej rozmowy obrońcy z klientem przy umożliwieniu zachowania tajemnicy obrończej.
Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. W przypadku podejrzenia naruszenia wolności obywatelskich, w tym przejawów ewentualnej dyskryminacji, adwokat ma obowiązek dokonania analizy sprawy pod tym kątem i zastosowania odpowiednich środków obrony.
Okoliczności sprawy były następujące. 9 lipca 2014 roku Prokuratura Okręgowa w Poznaniu zawiadomiła Okręgową Radę Adwokacką o przekazaniu materiałów dotyczących wypowiadania przez adwokata [AB] w dniu 7 maja 2014 roku treści sugerujących rasistowskie nastawienie Prokuratorów Prokuratury Rejonowej Poznań Nowe Miasto i Sędziów do jego klienta (z pochodzenia Roma) w trakcie rozpoznawania przez Sąd wniosku o
zastosowanie tymczasowego aresztowania.
Adwokat miał w obecności funkcjonariuszy policji KMP WDŚ Poznań konwojujących podejrzanych i oczekujących na dokumentację po zastosowaniu tymczasowego aresztowania zwrócić się do podejrzanego „wyjaśniając” mu dlaczego został zastosowany areszt, że „wszyscy są rasistami i dlatego że jest z pochodzenia Romem”, słowa te kierując do obecnych funkcjonariuszy i odnosząc się do Prokuratury i
Sądu. Adwokat [AB] w wyjaśnił, że będąca przedmiotem skargi rozmowa była typowa rozmową, którą prowadzi adwokat i podejrzany. Obaj nie wypowiadali się publicznie i słowa kierowali tylko do siebie. Treść całej rozmowy objęta jest zatem tajemnicą adwokacką. Zdaniem adwokata rozmowa musiała zostać podsłuchana przez policję, co stanowi rażące naruszenie prawa przez funkcjonariuszy policji. Adwokat wyjaśnił, że
jego klient jest narodowości Romskiej, a w trakcie rozmowy zostały przytoczone okoliczności, które były przedmiotem posiedzenia aresztowego. Adwokat wskazał, że wyjaśnienia wymagała kwestia zasadności zarzutów dotyczących dyskryminacji klienta ze względu na pochodzenie (potocznie zwane rasizmem). Sprawę należało przeanalizować m.in. pod kątem Międzynarodowej Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, przepisów Unii Europejskiej, w tym Europejskiej Karty Praw Podstawowych .
Referat Skargowy ORA uznał skargę Prokuratora za niezasadną.