Rozporządzenie określa wysokość i tryb wypłacania wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu konkursowego oraz za przeprowadzenie egzaminu komorniczego.
Przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej z tytułu przeprowadzenia egzaminu konkursowego przysługuje wynagrodzenie
w łącznej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym przeprowadzenie egzaminu
konkursowego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wypłacanane ono bedzie każdorazowo przez dwa miesiące, począwszy od miesiąca poprzedzającego miesiąc przeprowadzenia egzaminu konkursowego. Jest to 1 procent przeciętnego wynagrodzenia za każdego zdającego, nie mniej niż 100% przeciętnego wynagrodzenia i nie więcej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia.
W przypadku gdy do egzaminu konkursowego na obszarze właściwości komisji egzaminacyjnej złoży zgłoszenie mniej niż 50 osób, wysokość wynagrodzenia, wynosi 60% przeciętnego wynagrodzenia wypłacanego każdorazowo przez 2 miesiące, począwszy od miesiąca poprzedzającego miesiąc przeprowadzenia egzaminu konkursowego.
Członkowi komisji egzaminacyjnej z tytułu każdorazowego przeprowadzenia egzaminu konkursowego przysługuje wynagrodzenie takie jak omawiane wyżej.
Przewodniczącemu oraz członkom zespołu egzaminacyjnego przysługuje wynagrodzenie za każdorazowe przygotowanie pytań testowych na egzamin konkursowy oraz zadań pisemnych na egzamin komorniczy w wysokości 350% przeciętnego wynagrodzenia – dla przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Natomiast 250% przeciętnego wynagrodzenia – dla pozostałych członków zespołu egzaminacyjnego.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2014 r.

Podstawa: Dz.U. z 2013 r., poz.1673