Nowelizacja obejmuje m.in. zmianę brzmienia § 46 ust. 5a Regulaminu, która przewiduje odstępstwa od zasady przydziału spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych według kolejności ich wpływu. Chodzi tu o sprawy dotyczące ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego odnoszące się do tego samego dłużnika(np. gdy wpływa kilka wniosków wierzycieli o ogłoszenie upadłości danego dłużnika). W sytuacji przydziału tych spraw według kolejności wpływu sprawę o ogłoszenie upadłości dłużnika rozpoznawałoby kilku sędziów referentów, co mogłoby prowadzić w skrajnych przypadkach do wydania różnych orzeczeń w stosunku do jednego dłużnika. Zaproponowany w § 46 ust. 5a Regulaminu wyjątek od ogólnej zasady przydziału miałby również zastosowanie w w/w sprawach do dłużników będących wspólnikami spółki cywilnej, małżonków oraz podmiotów, o których mowa w art. 215 ust. 5 Prawa upadłościowego.

Kolejna zmiana dotyczy zasad przydziału spraw, polegająca na wyeliminowaniu możliwości pomijania w przydziale spraw orzeczników korzystających z urlopów wypoczynkowych w wymiarze powyżej 7 dni. Zmiana ta nie dotyczy jednak, z uwagi na specyfikę rozpoznawanych spraw, wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, ksiąg wieczystych i rejestru zastawów.

Nowelizacja zawiera także doprecyzowanie kwestii dotyczącej sposobu liczenia obsad, dla potrzeb ustalenia wskaźnika procentowego przydziału spraw. Zgodnie z projektowaną zmianą przy obliczaniu tego wskaźnika nie należy uwzględniać osób, które z racji delegowania, nie wykonują w danym wydziale czynności orzeczniczych.

Dodanie § 60a dotyczy sytuacji, w których orzecznik jest nieobecny w pracy z powodu urlopu, choroby lub innej niemożności wykonywania obowiązków służbowych. Z uwagi na reguły przydziału spraw, zakres czynności orzeczniczych, jakie winny być podejmowane przez osoby inne niż referent, należało ograniczyć do przypadków niecierpiących zwłoki. Czynności niecierpiące zwłoki to takie, które nie mogą oczekiwać na powrót referenta do pracy, w szczególności co do których określono krótkie terminy na ich wykonanie (np. art. 737 k.p.c.). Ich katalog pozostaje otwarty.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem jego opublikowania, tj. 19 grudnia 2016 r.

Źródło: www.rcl.gov.pl,