Według nowych przepisów zalicza się do niej także akta spraw, uznanych przez komornika za wyjątkowe ze względu na ich bezprecedensowy charakter oraz oddźwięk społeczny, jaki wywołują. Akta tego rodzaju przekazuje się do archiwum państwowego i przechowuje przez okres 15 lat.
Od 1 lipca 2011 r. możliwe jest prowadzenie dokumentacji komorniczej z wykorzystaniem technik informatycznych. Kwestia ta nie była jednak precyzyjnie uregulowana. Dlatego w rozporządzeniu znalazł się zapis, że do tego rodzaju dokumentacji stosowane będą odpowiednio przepisy wydane na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Minister określił również warunki, którym powinien odpowiadać nośnik danych zawierający akta spraw i zamknięte urządzenia ewidencyjne, tworzone i przechowywane w postaci elektronicznej. Przyjęto, że przekazuje się je w postaci niezaszyfrowanej razem z odnoszącymi się do nich metadanymi.

Oprac.: Monika Sewastianowicz

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line