Projekt dotyczy poświadczenia spadkowego, czyli aktu, który potwierdza prawa do spadku lub prawa do poszczególnych przedmiotów spadkowych jakie przysługują spadkobiercom, zapisobiercom, wykonawcom testamentów lub zarządcom spadków.
Gdy chodzi o zmiany ustawy Prawo o notariacie, uregulowano w niej kwestię odmowy dokonania czynności notarialnej.
Celem projektu zmian w kodeksie postępowania cywilnego i Prawie o notariacie jest przede wszystkim uzupełnienie regulacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. Wchodzi ono w życie w dniu 17 sierpnia 2015 r.
Rada Legislacyjna zdecydowanie pozytywnie ocenia wprowadzenie wyłomu od zasady jednoczesnego stawienia się przed notariuszem sporządzającym protokół dziedziczenia wszystkich zainteresowanych osób. Służy temu nowa instytucja projektu protokołu dziedziczenia. Protokół dziedziczenia ma być sporządzany przy udziale co najmniej wnioskodawcy.
Zaaprobować należy także uchylenie przepisu wyłączającego sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia w przypadku, gdy spadek przypada jako spadkobiercy ustawowemu gminie albo Skarbowi Państwa. Jak również wyeliminowanie punktu, który wyłącza sporządzenie takiego aktu, gdy spadkodawca w chwili śmierci był cudzoziemcem, względnie nie posiadając żadnego obywatelstwa nie zamieszkiwał w RP albo w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości położonej za granicą. Przepisy te ograniczają nadmiernie kompetencje notariuszy w sprawach spadkowych. Zabezpieczeniu interesów ewentualnych spadkobierców ustawowych innych niż Skarb Państwa, bądź gmina, służy nałożenie na notariusza obowiązku wezwania spadkobierców przez ogłoszenie. Natomiast kwestie związane z brakiem obywatelstwa polskiego projekt trafnie reguluje przez wprowadzenie przesłanki negatywnej w postaci braku jurysdykcji krajowej.
Wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie mogą powodować istotne wydatki, dlatego Rada proponuje, aby notariusz mógł żądać od strony, wyasygnowania zaliczki. Wprowadza się też możliwość ubiegania się przez stronę o zwolnienie od takich wydatków.

ID produktu: 40442710 Rok wydania: 2015
Autor: Aleksander Oleszko
Tytuł: Notariat w systemie wymiaru sprawiedliwości