Wynika to z nowelizacji ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. z 2011 r. nr 161, poz. 966), która 1 września weszła w życie.
Dotychczasowe przepisy zobowiązywały rząd do opracowywania programów prac legislacyjnych zawierających projekty założeń ustaw, samych ustaw oraz rozporządzeń Rady Ministrów na kolejne półrocza, wraz z informacją o terminie przekazania gotowych projektów pod obrady rządu. Jednak na posiedzienia Rady Ministrów trafiało średnio 40 proc. z tych propozycji. Teraz, gdy rząd będzie kończył prace nad nowymi projektami, to termin ich przyjęcia przedstawi w Sejmie. Raz na pół roku zestawienie takich projektów rząd będzie przedstawiał Sejmowi. Podobne wykazy będą zawierały również projekty rozporządzeń premiera oraz ministrów; te jednak będą musiały być zawierać daty wydania danego przepisu.
Programy prac legislacyjnych rządu, premiera i resortów zawierać będą m.in. informacje o przyczynach wprowadzenia planowanych rozwiązań, wskazanie ich podstawowej treści, organu odpowiedzialnego za opracowanie projektu założeń, ustawy czy rozporządzenia, a także informację o urzędniku, który będzie odpowiadał za przygotowanie dokumentu.