Ratyfikowana umowa międzynarodowa ma zastosowanie do dzieci od momentu ich urodzenia do ukończenia przez nie 18. roku życia. Konwencja wprowadza definicję pojęcia "odpowiedzialności rodzicielskiej" jako władzy rodzicielskiej lub wszelkiego innego podobnego stosunku władzy, który określa prawa, uprawnienia i obowiązki rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych w stosunku do osoby lub majątku dziecka. Konwencja zawiera szereg norm kolizyjnych w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej i jurysdykcji właściwych organów państwa.
Ratyfikowana Konwencja zastępuje Konwencję dotyczącą uregulowania opieki nad małoletnimi, sporządzoną w Hadze dnia 12 czerwca 1902 r. (Dz. U. z 1929 r., Nr 80, poz. 596) oraz Konwencję o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich, sporządzoną w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 1995 r., Nr 106, poz. 519).

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line