Notariusze kwestionują art. 75 ustawy Prawo o notariacie, który stanowi, że minister sprawiedliwości, po uzgodnieniu z Krajową Radą Notarialną, określa w rozporządzeniu organizację aplikacji notarialnej. Zdaniem KRN, ten ogólny przepis jest niezgodny z art. 92 konstytucji, ponieważ wadliwie określa zakres spraw przekazanych do uregulowania w akcie wykonawczym oraz nie zawiera niezbędnych wytycznych określających jego treść. Zawarte w nim upoważnienie ma zatem blankietowy charakter, co prowadzi do tego, że rozporządzenie musi samodzielnie kształtować materię, która należy do ustaw. Skutkiem jest to, że znalazły się w nim rozwiązania, których tam być nie powinno, np. zasady zatrudniania aplikantów notarialnych.
Zdaniem samorządu notarialnego r
ozporządzenie ministra narusza też art. 31 ust. 2 konstytucji, gwarantujący wolność człowieka, ponieważ umożliwia z pominięciem ustawy zmuszanie członków samorządu do zatrudniania aplikantów bez zgody tych pierwszych. Art. 75 prawa o notariacie nie upoważnia izb do nakładania na rejentów takiego obowiązku.

Źródło: Rzeczpospolita