Drugie pytanie brzmi czy dopuszczalne jest kwestionowanie orzeczenia sądu, w tym Sądu Najwyższego, jako wydanego przez sprzeczny z prawem skład sądu, jeśli sprzeczność ta miałaby polegać na zasiadaniu w składzie sądu sędziego powołanego przez neoKRS.

Pytania te mają charakter ustrojowy.

Czytaj: SN: Izba Dyscyplinarna nie jest legalnym sądem>>

Dwóch nowych sędziów

Zagadnienie powstało w toku rozpoznawania przez Izbę skargi nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego przeciwko Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o ustalenie. Sędzią sprawozdawcą był Aleksander Stępkowski.

W składzie Sądu Najwyższego wyznaczonym zarządzeniem Prezesa Sądu Najwyższego kierującego Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych do rozpatrzenia sprawy zasiadało dwóch sędziów Sądu Najwyższego powołanych przez Prezydenta RP na podstawie art. 179 Konstytucji RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej przepisami ustawy z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.

Tym samym, skład Sądu Najwyższego rozpatrujący sprawę jest składem o jakim mowa jest w uchwale połączonych Izb SN ze stycznia 2020 r. W związku z tym, zaistniały warunki uzasadniające przedstawienie zagadnienia prawnego dotyczącego niezawisłości sędziego.

Pytanie o bezstronność sędziowską

Artykuł 29 § 3 ustawy o Sądzie Najwyższym stanowi, że „niedopuszczalne jest ustalanie lub ocena przez Sąd Najwyższy lub inny organ władzy zgodności z prawem powołania sędziego lub wynikającego z tego powołania uprawnienia do wykonywania zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Przepis ten statuuje zatem zakaz badania przez Sąd Najwyższy lub inny organ władzy:

  1. zgodności z prawem powołania sędziego
  2. wynikającego z tego powołania uprawnienia do wykonywania zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Samo sformułowanie sentencji uchwały trzech niepełnych Izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r., nie wskazuje na to, by Sąd Najwyższy dokonywał oceny zgodności z prawem powołania sędziów lub wynikającego z tego powołania uprawnienia.

Czytaj: TK: Uchwała trzech Izb Sądu Najwyższego niezgodna z Konstytucją>

Sprzeczność uchwały z 2020 r. z ustawą o SN?

Sąd Najwyższy w składzie swoich trzech Izb dokonał de facto oceny zgodności z prawem powołania sędziów ogólnie i abstrakcyjnie wskazanych w uchwale. A także - wpływu, jaki efekty tej oceny miałyby na możliwość realizacji uprawnienia owych sędziów do wykonywania zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości.

Tym samym, czynności procesowe podejmowane w oparciu o uchwałę trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego wydają się naruszać zakaz wynikający z art. 29 § 3 u stawy o SN.

Wyznaczono do tej sprawy dwóch sędziów sprawozdawców:  są nimi Paweł Księżak i SSN Mirosław Sadowski