Dowód zaistnienia przesłanek wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 p.z.p. spoczywa na tym, kto ze swojego twierdzenia wywodzi skutek prawny. Zaistnienie przesłanek wykluczenia, wynikających z tego przepisu, powinno być zatem udowodnione w sposób niebudzący wątpliwości. W przeciwnym razie, zasady równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji, wynikające z art. 7 ust. 1 p.z.p., nie zostaną zachowane. Izba podkreśla też, że uzasadnienie podane w informacji o wykluczeniu wykonawcy z postępowania warunkuje zakres składanych środków ochrony prawnej. Jego treść, z uwagi na zawity charakter terminów wnoszenia środków ochrony prawnej, ma bezpośrednie znaczenie dla umożliwienia wykonawcom realizacji swoich praw w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
(KIO 1658/11)

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line